Phòng CCCC 2019

UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON KIM AN
 
 

Số:05 /KHPCCC-MNKA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 Kim An,, ngày  04  tháng   01  năm 2019

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong trường mầm non Kim An

Thực hiện công văn số 139/KH-SGDĐT-CSPC&CC, ngày 17/8/2017 giữa sở giáo dục và cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017 -2020.
Thực hiện công văn số 08/KH-PGDĐT ngày 04/01/2019 của phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Oai về kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Oai giai đoạn 2019-2021.
Căn cứ vào thực tế về CSVC của nhà trường. Trường MN Kim An xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2019 trong trường MN Kim An như sau:   

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
          Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, năng lực ứng phó của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường về công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ;
          Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý nhà nước về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong cơ sở giáo dục, các đơn vị trường học nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại xảy ra.        

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN.
          1. Thành lập Tiểu ban phụ trách công tác PCCC và đội cứu nạn, cứu hộ nằm trong Ban chỉ đạo an ninh trường học và ATGT giao thông của nhà trường .
2. Phối hợp với Sở Cảnh sát PC&CC, Phòng Cảnh sát PC&CC khu vực tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và tổ chức các hoạt động ngoại khóa về PCCC và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại các đơn vị giáo dục theo đúng quy định. Đặc biệt quan tâm đến kĩ năng phòng chữa cháy, thoát người khi có sự cố xảy ra.
          3. Củng cố, bổ sung các vật dụng cần thiết cho công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ; hướng dẫn PCCC và cứu nạn cứu hộ cho đội cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt quan tâm đến việc PCCC trong các bếp ăn tập thể, công tác tu sửa, xây dựng các công trình của đơn vị nhà trường.
          4. Thực hiện tốt chế độ tự kiểm tra công tác PCCC theo luật định; chú trọng tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC đối với các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, nơi chứa, lưu giữ nhiều tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
5. Tham mưu, kiến nghị, góp ý với các cơ quan có thẩm quyền tại các Hội nghị giao ban các cấp để sửa đổi, bổ sung những bất cập trong công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về PCCC, cứu nạn, cứu hộ.
          6. Quan tâm đến công tác xây dựng phong trào toàn dân PCCC; xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến về PCCC; khuyến khích cán bộ, giáo viên đi sâu nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm về thực hiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong nhà trường. Đưa vào chỉ tiêu thi đua và công tác xây dựng trường học an toàn thân thiện.

III. CÁC BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1. Phân công nhiệm vụ
1.1. Đối với nhà trường.
          Tham mưu với UBND xã thành lập Tiểu ban chỉ đạo phụ trách công tác PCCC và đội cứu nạn, cứu hộ nằm trong Ban chỉ đạo an ninh trường học và ATGT giao thông; phân công rõ nhiệm vụ của các thành viên trong Tiểu ban và Đội cứu nạn, cứu hộ.
          Thành lập ban chỉ đạo PCCC trong nhà trường.
          Phối hợp chặt chẽ với phòng Cảnh sát PC&CC trong khu vực triển khai thực hiện các hoạt động phổ biến kiến thức, pháp luật, huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hoạt động ngoại khóa về PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tại  nhà trường theo đúng quy định của pháp luật.
Chỉ đạo các nhóm lớp xây dựng phong trào toàn dân PCCC; xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến về PCCC; khuyến khích cán bộ, giáo viên đi sâu nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm về thực hiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong nhà trường.
          Chỉ đạo các nhóm lớp trong nhà trường củng cố, bổ sung các vật dụng cần thiết cho công tác PCCC như: bình chống cháy nổ; máy bơm và ống dẫn nước; nội quy PCCC ...; hướng dẫn PCCC và cứu nạn cứu hộ cho đội cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt quan tâm đến PCCC trong các bếp ăn bán trú, công tác tu sửa, xây dựng các công trình của  đơn vị trường học.
          Chỉ đạo các nhóm lớp thực hiện nghiêm túc chế độ tự kiểm tra công tác PCCC theo luật định; tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC đối với các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, nơi chứa, lưu giữ nhiều tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ; quan tâm đến công tác PCCC trong đầu tư xây dựng.
          Tham mưu, kiến nghị, góp ý với các cơ quan có thẩm quyền tại các Hội nghị giao ban cấp Cụm và cấp phòng để sửa đổi, bổ sung những bất cập trong công tác chỉ đạo quản lý nhà nước về PCCC, cứu nạn, cứu hộ.
          Chủ động phối hợp với phòng Cảnh sát PC&CC khu vực và các ban ngành liên quan tăng cường kiểm tra công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ của  đơn vị .
Quan tâm chỉ đạo các nhóm lớp xây dựng phong trào toàn dân PCCC; xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến về PCCC; khuyến khích cán bộ, giáo viên đi sâu nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm về thực hiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong nhà trường;
Định kỳ tổng hợp, báo cáo phòng GD&ĐT để tổ chức sơ kết trong từng năm học và tổng kết khi kết thúc giai đoạn.
1.2. Các nhóm, lớp trong trường mầm non.
Chủ động tích cực tham gia Tiểu ban chỉ đạo phụ trách công tác PCCC và và đội cứu nạn, cứu hộ nằm trong Ban chỉ đạo an ninh trường học và ATGT giao thông; phân công rõ nhiệm vụ của các thành viên trong Tiểu ban và Đội cứu nạn, cứu hộ.
Nghiêm túc thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ dựa trên chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của các nhóm lớp trong đơn vị.
Nghiêm túc thực hiện các hoạt động theo kế hoạch; tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ và các hoạt động ngoại khóa về PCCC, cứu nạn, cứu hộ do trường tổ chức; từ đó triển khai tuyên truyền phổ biến, huấn luyện sâu rộng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về kiến thức, kỹ năng PCCC và cứu nạn, cứu hộ;
Thực hiện nghiêm túc chế độ tự kiểm tra công tác PCCC tại các phòng nhóm theo luật định; tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn về PCCC đối với các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, nơi chứa, lưu giữ nhiều tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ;  
          Phát hiện và kiến nghị với BGH nhà trường để mua bổ sung các vật dụng cần thiết cho công tác PCCC như: bình chống cháy nổ; máy bơm và ống dẫn nước; nội quy PCCC ...; hướng dẫn PCCC  và cứu nạn cứu hộ cho đội cứu nạn, cứu hộ. Đặc biệt quan tâm đến PCCC trong công tác tu sửa, xây dựng các công trình của  nhà trường.
Cần xây dựng phong trào toàn dân PCCC; xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến về PCCC; khuyến khích cán bộ, giáo viên đi sâu nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm về thực hiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong nhà trường;
Định kỳ  báo cáo với BGH để tổ chức sơ kết trong từng năm học và tổng kết khi kết thúc giai đoạn.
2. Các biện pháp:
-Các cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách các nhóm lớp, các phòng chuyên môn, luôn chủ động kiểm tra nguồn điện khi sở dụng và hết giờ làm việc phải cúp cầu giao điện.
-Nhân viên nấu ăn chủ động kiểm tra để phát hiện kịp thời những sợ cố trong bếp gas, tủ cơm gas, .... có biện pháp sử lý sự cố kịp thời không để sảy ra cháy nổ. Khi ra về phải khóa van an toàn của bình ga và ngắt cầu giao điện.
- Khi phát hiện cháy các thành viên trong nhà trường phải có trách nhiệm chữa cháy đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ,CB, GV, NV trong nhà trường
- Kinh phí thực hiện công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ trong nhà trường học được bố trí trong ngân sách hàng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; huy động xã hội hóa từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
- Nhà trường phải xây dựng dự trù kinh phí chi cho công tác đảm bảo an toàn PCCC vào dự toán chi ngân sách hành.
          Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong trường MN Kim An năm 2019, đề nghị các đ/c CB,GV, NV trong nhà trường thực hiện nghiêm túc./.

 
Nơi nhận:
- Các nhóm lớp MNKA;
- Lưu: VT.                                                       
HIỆU TRƯỞNG

                                  
Nguyễn Thị  Lan Phương


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây