CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 -2017

Thứ hai - 13/03/2017 23:08
TRƯỜNG MN KIM AN THỰC HIỆN THEO CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CỦA PHÒNG GIÁO DỤC THANH OAI VỀ CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 - 2017
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON KIM AN
     
Số:.56../KHMNKA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -  Tự Do -  Hạnh Phúc
 
 

Thanh Oai, ngày 01 tháng 6 năm 2016

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh vào trường mầm non năm học 2016 – 2017

trên địa bàn xã Kim An

 
 
Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non
Căn cứ Công văn số 242/KH-PGD&ĐT ngày 12/5/2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016–2017;
Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường Mầm non Kim An, số liệu điều tra trẻ ở độ tuổi từ 0-6 tuổi xã Kim An;
Thực hiện công tác phổ cập Mầm non năm 2015;
Trường Mầm non Kim An xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2016-2017 trên địa bàn xã Kim An, cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
1. Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ trẻ; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở  cấp học, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non. 
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn xã, phân công tuyển sinh  hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh.
   3. Cá nhân trong hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước hội đồng tuyển sinh và các cấp lãnh đạo.
B. NỘI DUNG
I - PHƯƠNG THỨC VÀ ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
1 - Phương thức
Nhà trường thông báo công khai chỉ tiêu tuyển sinh trẻ Mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định.
 Nhà trường phối hợp với UBND xã, thị trấn trong công tác tổ chức tuyển sinh và tuyên truyền sâu rộng trong các thôn, xóm về chỉ tiêu tuyển sinh ở từng độ tuổi và thời gian tuyển sinh, tránh gây áp lực cho công tác tuyển sinh, để các bậc cha mẹ hiểu rõ, đưa trẻ đến trường theo đúng độ tuổi được nhập học
2) Độ tuổi dự tuyển
Các cháu trong độ tuổi quy định, hiện đang sinh sống cùng gia đình trên địa bàn xã Kim An và có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, lưu trú trên địa bàn xã Kim An
3) Hồ sơ dự tuyển
- Đơn xin học(Theo mẫu )
  - Bản sao giấy khai sinh (kèm theo bản chính để đối chiếu).
  - Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an cấp xã.
 4) Thời gian tuyển sinh
- Đợt 1: Từ ngày 01/7/2016 đến ngày 15/7/2016 tuyển học sinh đúng tuyến.
- Đợt 2: Từ ngày 18/7/2016 đến ngày 20/7/2016 tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu.
 5) Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016 - 2017
Chỉ tiêu tuyển sinh: 68 trẻ được chia ra theo các độ tuổi sau:
- Trẻ sinh năm 2014, 2015: = 47 trẻ
- Trẻ sinh năm 2013 =  16 trẻ
- Trẻ sinh năm 2012 = 0 trẻ
- Trẻ sinh năm 2011 = 5 trẻ
II. Tuyển sinh trái tuyến .
 Sau khi tuyển hết học sinh học đúng tuyến và đã kết thúc thời hạn tuyển sinh đúng tuyến, nếu vẫn còn chỉ tiêu, nhà trường lập tờ trình xin phép và được sự đồng ý của Phòng GD&ĐT, trường mới có thể tuyển học sinh trái tuyến, chủ yếu gồm những học sinh có hộ khẩu thường trú trong cùng huyện nhưng không được tuyển vượt quá chỉ tiêu đã giao.
 
C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I- Phân công trách nhiệm
1. Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương Hiệu trưởng: Phụ trách chung
2. Đ/c nguyễn Thị Quỳnh Phó hiệu trưởng phụ trách khu Tràng Cát
3. Đ/c Trịnh Thị Lai Phó hiệu trưởng phụ trách khu Ngọc Liên, Hoạch An
- Tham mưu với UBND xã tổ chức điều tra cơ bản về số lượng trẻ trong độ tuổi tuyển sinh vào trường tuyển sinh theo từng địa bàn hợp lý để huy động được số trẻ đến trường với tỷ lệ cao nhất
- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh trình với phòng GD&ĐT Thanh Oai phê duyệt.
- Tổ chức hướng dẫn công tác tuyển sinh cho các thành viên trong hội đồng tuyển sinh của trường quản lý.
- Công bố công khai chỉ tiêu, đối tượng tuyển sinh học sinh đúng tuyến, các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh tại trường trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho học sinh tại  trường.
- Thường xuyên thông báo với phòng giáo dục về công tác tuyển sinh đúng kế hoạch
II - TỔ CHỨC TUYỂN SINH
1. Khi tiếp nhận hồ sơ của học sinh, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân học sinh như họ tên, ngày sinh, nơi sinh... trong giấy khai sinh, hộ khẩu. Nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh “Đã kiểm tra, khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu”, sau đó ký và ghi rõ họ tên, Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận.
          II. Chế độ báo cáo
- Ngày 1/6/2016 xây dựng kế hoạch lập danh sách hội động tuyển sinh nộp về phòng giáo dục vào ngày 4/6/2016.
- Ngày 15/6/2016 họp hội đồng tuyển sinh, thông báo chỉ tiêu tuyển sinh đối tượng tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh trên hệ thống truyền thanh
- Ngày 1/7/2016 tổ chức tuyển sinh ở cả 3 thôn             
- Ngày 16/7/2016: Nộp báo cáo kết quả tuyển sinh đúng tuyến.
- Ngày 17/7/2016: Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh năm học 2016 - 2017 của trường Mầm non Kim An kính mong phòng GD&ĐT Thanh Oai phê duyệt./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Thanh Oai (để trình phê duyệt)
- UBND  xã/ Báo cáo
- VP trường mầm non Kim An (để thực hiện);
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Lan Phương
 
 
PHÊ DUYỆT CỦA PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỞNG PHÒNG
 
                                                                   
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON KIM AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:  57 /MNKA Kim An, ngày 15 tháng 7 năm 2016
 
TỜ TRÌNH
V/v xin bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh và tuyển sinh đợt 2
Năm học 2016 - 2017

 
 
 
 

Kính gửi: Phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai.
 
Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp về công tác tuyển sinh năm học 2016 - 2017, trường Mầm non Kim An đã tuyển sinh đợt 1 (từ ngày 01/7/2016 đến ngày 15/7/2016) như sau:
- Số lượng chỉ tiêu tuyển sinh được giao: 62 cháu
Trong đó: Nhà trẻ 47 cháu, Mẫu giáo 3 tuổi 10 cháu, 4 tuổi 0 cháu, 5 tuổi 5 cháu.
- Kết thúc đợt 1 nhà trường đã tiếp nhận 67 hồ sơ tuyển sinh trong tuyến so với kế hoạch vượt  05 cháu (NT 39; 3 tuổi 17; 4 tuổi 09; 5 tuổi 02 còn 03 cháu học ở nơi khác).
Hiện nay còn 08 hồ sơ đăng ký dự tuyển sinh là con em cán bộ, con giáo viên và một số trẻ trái tuyến cụ thể là:
Nhà trẻ 08 cháu.
  Xã Thanh Mai:     01
            Xã Kim Thư:        02
            Chương Mỹ:         03
Hưng Yên:            01
Hải phòng:            01
Lý do cần tuyển bổ sung là do chưa đủ chỉ tiêu của nhà trẻ. Hiện nay nhà trường Còn thiếu 08 cháu nhà trẻ.
Vậy nhà trường đề nghị phòng GD&ĐT Thanh Oai xem xét và cho phép nhà trường được tuyển bổ sung 08 cháu trái tuyến để tạo điều kiện cho các cháu được đến lớp, cha mẹ các cháu yên tâm công tác và sản xuất. Kính trình Phòng GD&ĐT xem xét./.
 
Nơi nhận:                  
- Phòng GD&ĐT;                                          
- Lưu VP.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
             Nguyễn Thị Lan Phương
                            
 
 
 
 
Ý KIẾN CỦA PHÒNG GD&ĐT
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
  
PHÒNG GD&ĐT THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON KIM AN
   
Số: 58   /BC-MNKA          
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Kim An,  ngày  21 tháng 7  năm 2016

 

BÁO CÁO TỔNG KẾT

Thực hiện công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6

năm học 2016-2017

         
 
          Thực hiện hướng dẫn số  1979/SGD&ĐT-QLT ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2016-2017;
Thực hiện kế hoạch số 242/KH-PGD&ĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thanh Oai về công tác tuyển sinh vào trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2016-2017;
          Trường Mầm non Kim An báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh vào trường mầm non (lớp 1, lớp 6) năm học 2016-2017 với các nội dung sau:
 
I. LỊCH THỰC HIỆN
- Thời gian bắt đầu tuyển sinh từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 đến ngày 15 tháng 7 năm 2016 tuyển sinh các cháu đúng tuyến ở 03 khu Ngọc Liên, Hoạch An, Tràng Cát;
- Từ ngày 18 tháng 7 năm 2016 đến ngày 20 tháng 7 năm 2016 tuyển sinh bổ sung trái tuyến ;
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
-          Nhà trường phối hợp với UBND xã tuyên truyền sâu rộng trong các thôn, xóm về chỉ tiêu tuyển sinh ở các độ tuổi trẻ từ 18 tháng đến 72 tháng tuổi là 62 cháu : Trong đó: 5 tuổi là :05 cháu
4 tuổi: 0 cháu
3 tuổi: 10 cháu
NT : 47 cháu
-           Công khai thời gian tuyển sinh sáng từ 7h30 đến 11h; Chiều từ 14h đến 15h hàng ngày  bắt đầu tuyển sinh từ ngày 01 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 năm 2016;
-         Họp hội đồng tuyển sinh cho năm học 2016-2017;
     * Phân công trách nhiệm cụ thể:
 Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương       HT Phụ trách chung
 Đ/c Trịnh Thị Lai                           PHT Phụ trách khu NL, HA
 Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh                  PHT Phụ trách khu Tràng Cát
 Đ/c Nguyễn Thị Huyền                Thư ký
     * Phân công công tác tuyển sinh:
Khu Ngọc Liên và Hoạch An Đ/c: Nguyễn Thị My,.
Khu Tràng Cát Đ/c: Nguyễn Thị Chuyên, Nguyễn Thị Hương .
          * Hồ sơ của học sinh gồm có:                  
1. Đơn xin dự tuyển
2. Bản sao giấy khai sinh
3. Phô tô sổ hộ khẩu gia đình
Hàng ngày các đồng chí trong công tác tuyển sinh nhận hồ sơ của học sinh báo cáo lại cho thư ký ban tuyển sinh cập nhật vào phần mềm tuyển sinh.  
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN (Tham khảo báo cáo từ phần mềm eSAMS, kèm theo phụ lục 2a (MN), 2b (TH), 2c (THCS))
-         Trong thời gian tuyển sinh từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 năm 2016 trường mầm non Kim An đã tuyển được tổng số là 72 cháu
Trong đó có:            nam : 40 cháu
                                 nữ    : 32 cháu
-  Tổng số cháu toàn trường sau khi tuyển sinh là:  236 cháu
So với chỉ tiêu của phòng giáo dục & đào tạo huyện Thanh Oai giao cho thì đã vượt chỉ tiêu là 10 cháu.
                                         Bảng  Số Liệu tuyển sinh
 
2011 2012 2013 2014 2015 TỔNG
2 9 17 39 5 72
 
Bảng Tổng Hợp Số Liệu Sau Khi Tuyển Sinh
 
5 tuổi 4 tuổi 3 tuổi Nhà trẻ tổng
54 76 59 47 236
 
IV. NHỮNG TỒN TẠI VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG GIẢI QUYẾT:
* Những tồn tại :
-  Trong thời gian tuyển sinh số trẻ tới tuyển sinh chưa đồng đều cụ thể như một số trẻ của nhà trẻ tới tuyển sinh còn chậm và chưa đủ chỉ tiêu là 03 cháu.
- Một số phụ huynh còn chưa coi trọng công tác tuyển sinh.
- Vào phần mềm tuyển sinh rất khó vì mạng chậm.
* Đề xuất hướng giải quyết:
       - Các cấp cần hỗ trợ cho phần mềm tuyển sinh được dễ dàng hơn.
V. NHỮNG ĐỀ NGHỊ:
Đề nghị PGD Tiếp tục cho tuyển sinh bổ sung cho nhà trẻ trong năm học 2016-2017
 
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT ;
- BCĐ tuyển sinh;  
- Lưu VP.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Lan Phương
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 312 | lượt tải:110
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây