KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC

Thứ sáu - 22/12/2017 03:47
Truyền thông giáo dục của trường MN Kim An
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN KIM AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do - Hạnh phúc
 Số:       /KH- MNKA                                  Kim An, ngày     tháng 11  năm 2017
KẾ HOẠCH
Truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017- 2018
                                        
          Thực hiện Kế hoạch số: 617/KH-GD&ĐT ngày 23/11/2017 của Phòng GDĐT huyện Thanh Oai về Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2017-2018, Trường mầm non Kim An xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU
1. Mục đích
1.1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục và đào tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức, làm rõ các chủ trương, chính sách và công tác chỉ đạo điều hành của nhà trường để xã hội hiểu đúng, ủng hộ và chia sẻ với các hoạt động của ngành. Từ đó tạo sự đồng thuận của xã hội, các cấp, các ngành, lãnh đạo của địa phương trong việc thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 04/11/2013, Hội nghị Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
1.2. Chủ động trong công tác truyền thông về các hoạt động của ngành. phối hợp và tăng cường công tác phản biện xã hội với các ngành, nhân dân, các bậc phụ huynh. Kịp thời đề xuất, giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm trong dư luận xã hội mà báo chí nêu (nếu có).
1.3. Kịp thời giới thiệu và tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có giải pháp đột phá, những cách làm linh hoạt, sáng tạo trong công tác quản lý, tổ chức học ở đơn vị.
1.4. Chủ động thông tin về sự chỉ đạo điều hành của Sở GDĐT, Phòng GDĐT các kết quả nổi bật của ngành trong tất cả các lĩnh vực và các cấp học để xã hội hiểu, đánh giá đúng về nỗ lực của ngành.
2. Yêu cầu
2.1. Nội dung truyền thông phải tập trung vào:
- Sự chỉ đạo, điều hành của nhà trường đối với các tập thể, cá nhân trong đơn vị các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của ngành trong việc nâng cao chất lượng dạy và học, tổ chức đánh giá, thi và tuyển sinh, đổi mới chương trình, sách giáo khoa…; Tất cả các tổ chức, cá nhân trong đơn vị phải triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ được giao.
- Nhanh chóng nhận diện, dự báo các vấn đề ‘nóng” về giáo dục và đào tạo để chủ động kịp thời có phương án xử lý đúng đắn và tạo sự cộng hưởng cao.
2.2. Việc truyền thông về các hoạt động của ngành được tổ chức chủ động, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả.
2.3. Công tác tuyên truyền phải bám sát chủ trương, định hướng, mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu theo năm học, đảm bảo tính chủ động, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm với nội dung và hình thức phù hợp và có tính khả thi.
2.4. Tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các tổ chức, cá nhân trong đơn vị, giữa nhà trường với cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình…
2.5. Đảm bảo đúng quy định “quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” của UBND huyện và thành phố.
  II. TRỌNG TÂM TUYÊN TRUYỀN
          Công tác truyền thông trong năm học 2017-2018 cần bám sát vào nội dung Chỉ thị, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2017-2018; Đổi mới chương trình; Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật giáo dục; Các chủ trương chính sách của ngành; Các văn bản chỉ đạo của thành phố, Sở GD&ĐT, HĐND, UBND huyện, Phòng GDĐT; Kế hoạch truyền thông bám sát 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 05 nhóm giải pháp cơ bản của ngành, trong đó:
  1. Về giáo dục mầm non:
- Tuyên truyền tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm; Tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ.
          - Tuyên truyền kiến thức giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng; thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối cho trẻ trong các trường mầm non; nâng cao chất lượng tổ chức bữa ăn bán trú cho trẻ; ưu tiên các nguồn lực để duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi; công tác xã hội hóa giáo dục mầm non; chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1; quản lý chất lượng các trường mầm non ngoài công lập.
  2. Về nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
          Trọng tâm truyền thông về chuẩn giáo viên, chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đáp ứng chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trong những năm tới. Công tác tự đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn do Bộ GDĐT ban hành.
  3. Về cơ sở vật chất
          - Tổ chức truyền thông việc triển khai các Đề án, dự án tăng cường cơ sở vật chất trường, lớp và công trình công vụ của nhà trường, công tác xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất trong lĩnh vực GDĐT.
          - Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất thực hiện chương trình giáo dục mầm non.
  4. Về công nghệ thông tin
          Công tác truyền thông về việc triển khai tăng cường ứng dụng công nghệ thông trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2016- 2020, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo điều hành của nhà trường, công tác ứng dụng công  nghệ thông tin trong dạy và học.
  5. Về hợp tác quốc tế
          Trọng tâm truyền thông về đẩy mạnh hợp tác quốc tế của Sở GDĐT, Phòng GDĐT, của nhà trường các kinh nghiệm của quốc tế trong đổi mới giáo dục đào tạo.
  6. Về Tài chính - Kế hoạch
          Trọng tâm truyền thông về quy hoạch mạng lưới trường lớp, tài chính
giáo dục, chính sách học phí, thu chi đầu năm học.
  7. Về giáo dục thể chất
          - Trọng tâm truyền thông về đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong nhà trường theo định hướng phát triển toàn diện đức-trí-thể-mỹ.
          - Công tác tuyên truyền về phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích; phòng chống bạo lực học đường; xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích.
  8. Về công tác chính trị tư tưởng
          - Trọng tâm truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống, pháp luật cho giáo viên và học sinh, trong đó gắn với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để có biện pháp phòng ngừa bạo lực học đường; về đạo đức của giáo viên mầm non trong giao tiếp ứng xử với trẻ mầm non.
          - Tuyên truyền thực hiện tốt chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/6/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 16/4/2008 của Bộ GDĐT quy định về đạo đức nhà giáo.
  9. Về công tác thanh tra
 - Truyền thông về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục; các văn bản hướng dẫn của ngành.
          - Truyền thông về việc các cơ quan, đơn vị, trường học chấp hành chính sách, pháp luật của nhà nước, chỉ đạo của Sở GDĐT và Phòng GDĐT về giáo dục, công tác thu chi, xã hội hóa giáo dục.
  10. Về dạy và học Ngoại ngữ theo đề án NNQG 2020
Trọng tâm truyền thông về kiểm định, đánh giá chất lượng dạy học ngoại ngữ; thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ; các mô hình đào tạo tiếng Anh hiệu quả; các chương trình đào tạo tiếng Anh trực tuyến; công tác khảo thí ngoại ngữ theo các chuẩn mực quốc tế…
  11. Về đổi mới chương trình sách giáo khoa phổ thông mới
Trọng tâm truyền thông về việc đổi mới chương trình giáo dục mầm non theo và các điều kiện triển khai chương trình giáo dục mầm non theo Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016.
  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          - Xây dựng kế hoạch truyền thông năm học 2017-2018 của đơn vị.
-Thành lập Ban truyền thông về giáo dục và đào tạo Hà Nội trong trường học gồm 08 đ/c:
1. Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương           - Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo
2. Đ/c Trịnh Thị Lai                            -PHT- Chủ tịch công đoàn - PB chỉ đạo
3. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh                   - Phó hiệu trưởng - Phó ban.
4. Đ/c Nguyễn Thị Tuyền                   - Khối trưởng khối lớn - Ủy viên
5. Đ/c Nguyễn Thị Hương Ly              - Bí thư chi đoàn - Ủy viên
6. Đ/c Nguyễn Thị Chuyên                 - Trưởng ban TTND - Ủy viên
7. Đ/c Lê Thị  Hòa                              - Tổ trưởng chuyên môn - Ủy viên
8. Đ/c Nguyễn Thị Duyên                   - Trưởng ban ĐDCMHS nhà trường.
* Phân công trách nhiệm như sau:
1/ Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương - Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo.
+ Phụ trách chung về việc thực hiện triển khai  truyền thông về giáo dục và đào tạo và các chương trình chăm sóc giáo dục trẻ  về công tác tuyển sinh và chất lượng giáo dục… trong nhà trường.
+ Xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết.
+ Xây dựng các kế hoạch hoạt động truyền thông.
+ Rà soát, kiểm tra việc thực hiện của các thành viên trong Ban chỉ đạo và CBGVNV trong toàn trường.
2/ Đ/c Trịnh Thị Lai - Chủ tịch công đoàn -  PHT - Phó ban chỉ đạo.
+ Chịu trách nhiệm thực hiện triển khai công tác truyền thông công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBGVNV, phụ trách chất lượng nuôi dưỡng trẻ. Bằng các hoạt động hàng ngày và  các đợt thi đua, phát động gắn với tiêu chí cụ thể cho đoàn viên công đoàn.
+ Chịu trách nhiệm tổ chức, phát động các đợt thi đua.
+ Phối hợp với Trưởng ban để xây dựng kế hoạch.
+ Chỉ đạo GV,NV lồng ghép các hoạt động, các nội dung văn bản pháp luật phù hợp với từng độ tuổi vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
3/ Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh – Phó hiệu trưởng – Phó ban
+ Chịu trách nhiệm thực hiện triển khai truyền thông đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non, phù hợp với hoạt động của trẻ và CBGVNV qua hoạt động hàng ngày và các đợt thi đua, phát động gắn với tiêu chí cụ thể tới 100% CBGVNV.
+ Phối hợp tổ chức, phát động các đợt thi đua.
+ Phối hợp với Trưởng ban để xây dựng kế hoạch.
+ TT CBGVNV thực hiện và tăng cường kiểm tra, rà soát CBGVNV thực hiện.
4/ Đ/c Nguyễn Thị Tuyền - Khối trưởng khối lớn.
+ Chịu trách nhiệm kết hợp với Ban chỉ đạo để triển khai công tác truyền thông về giáo dục, đặc biệt ở khối lớn và tổ nuôi.
+ Chỉ đạo GV khối thực hiện về việc đổi mới công tác giáo dục sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ … phù hợp với từng độ tuổi vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
+ TT CBGVNV thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát CBGVNV thực hiện.
5/ Đ/c Nguyễn Thị Hương Ly - Bí thư chi đoàn.
+ Chịu trách nhiệm thực hiện triển khai  truyền thong về giáo dục phù hợp với hoạt động của trẻ và CBGVNV qua hoạt động hàng ngày và các đợt thi đua, phát động gắn với tiêu chí cụ thể cho đoàn viên chi đoàn.
+ Chỉ đạo GV trong khối nhỡ và nhà trẻ thực hiện các hoạt động đổi mới phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với từng độ tuổi vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
+ TT CBGVNV thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát CBGVNV thực hiện.
6/ Đ/c Nguyễn Thị Chuyên - Trưởng ban TTND
+ Chịu trách nhiệm kết hợp với Ban chỉ đạo để đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc chấp hành kỷ cương hành chính qua hoạt động hàng ngày của CBGVNV và trẻ trong trường.
+ Chỉ đạo GV,NV thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo về công tác an toàn thực phẩm hàng ngày của trẻ.
+ TT CBGVNV thực hiện và tăng cường kiểm tra, rà soát CBGVNV thực hiện.
7/ Đ/c Lê Thị Hòa – Tổ trưởng chuyên môn 
+ Chịu trách nhiệm kết hợp với Ban chỉ đạo để xây dưng kế hoạch, hình thức, hoạt động truyền thông giáo dục công tác kiểm định chất lượng giáo dục phù hợp với hoạt động của trẻ và CBGVNV qua hoạt động hàng ngày và đôn đốc, kiểm tra việc phòng chống tai nạn thương tích trong trường.
+ Chỉ đạo GV lồng ghép các hoạt động phù hợp với từng độ tuổi vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
+ TT CBGVNV thực hiện và tăng cường kiểm tra, rà soát CBGVNV thực hiện.
8/ Đ/c Nguyễn Thị Duyên – Trưởng ban ĐDCMHS
+ Chịu trách nhiệm kết hợp với Ban chỉ đạo để triển khai  truyền thông công tác xã hội hóa giáo dục về việc chăm sóc giáo dục trẻ trong phụ huynh học sinh và nhân dân tại địa phương.
          - Lựa chọn những vấn đề, nội dung truyền thông phù hợp để chủ động phối hợp thực hiện.
          - Chủ động viết bài phản ánh về những hoạt động mới, tiêu biểu của nhà trường, giới thiệu những nhân tố điển hình, các tấm gương người tốt việc tốt để
đăng lên website của trường và ngành Giáo dục huyện.
          - Chủ động nắm bắt để xử lý kịp thời các vấn đề nóng về giáo dục và đào tạo trong phạm vi phụ trách mà báo chí nêu và các đơn thư, phản ánh thuộc thẩm quyền của đơn vị.
          - Phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với phòng GDĐT huyện Thanh Oai để thống nhất nội dung thông tin và định hướng tuyên truyền về các vấn đề nóng tại đơn vị được xã hội quan tâm.
        - Định kỳ háng tháng đơn vị gửi báo cáo tổng hợp về tình hình dư luận quan tâm tới các hoạt động giáo dục và đào tạo và kết quả xử lý của đơn vị, gửi về Phòng GDĐT trước ngày 20 hàng tháng và có trong báo cáo tháng gửi về bộ phận chuyên môn.
Trên đây Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018 của trường mầm non Kim An. Yêu cầu các tổ công tác, các giáo viên nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc đề nghị các tổ chuyên môn báo cáo với Ban giám hiệu nhà trường để có hướng giải quyết kịp thời./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (B/c);
- 4 tổ CM (Th/h);
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
            Nguyễn Thị Lan Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN KIM AN

Số:    /QĐ-MNKA
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 

Kim An, ngày  tháng11 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban chỉ đạo truyền thông giáo dục và đào tạo
trường Mầmnon Kim An.
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KIM AN 
 
Căn cứ Quyết định số 473/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của ủy ban nhân dân huyện Thanh Oaivề việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng GD&ĐT Thanh Oai;
Căn cứ vào kế hoạch số 617/KH-PGD&ĐT ngày 23/11/2017 của phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai về kế hoạch truyền thông giáo dục và đào tạo Hà Nội năm học 2017 - 2018;
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và tình hình thực tế;
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Thành lập Ban chỉ đạo truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018 (Có danh sách kèm theo)
Điều 2: Các đồng chí trong Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức và triển khai các hoạt động truyền thông về giáo dục và đào tạo trong toàn trường.
Điều 3: Ban chỉ đạo truyền thông về giáo dục và đào tạo. Các đồng chí có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 - Phòng GD&ĐT : để báo cáo;
 - Các lớp trong trường: để thực hiện;
 - Lưu VT.   
                                                                                       
 
 
 
 
                                                                           Nguyễn Thị Lan Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
Danh sách Ban chỉ đạo truyền thông về giáo dục và đào tạo
Trường mầm non  Kim An  năm  học 2017  2018;
 
1. Đ/c Nguyễn Thi Lan phương           - Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo
2. Đ/c Trịnh Thị Lai                            - PHT - Chủ tịch công đoàn - PB chỉ đạo
3. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh                   - Phó hiệu trưởng - Phó ban.
4. Đ/c Nguyễn Thị Tuyền                   - Khối trưởng khối lớn - Ủy viên
5. Đ/c Nguyễn Thị Hương Ly              - Bí thư chi đoàn - Ủy viên
6. Đ/c Nguyễn Thị Chuyên                 - Trưởng ban TTND - Ủy viên
7. Đ/c Lê Thị Hòa                              - Tổ trưởng chuyên môn - Ủy viên
8. Đ/c Nguyễn Thị Duyên                   - Trưởng ban ĐDCMHS nhà trường.
 
 
 
 Tags: giáo dục

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 310 | lượt tải:109
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây