KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 2016 -2017

Chủ nhật - 12/03/2017 23:49
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON KIM AN ĐÃ ĐƯỢC THÀNH LẬPTHÁNG 09 NĂM 2010

CĐN GD&ĐTTHANH OAI          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĐCS: Tr­ường MN Kim An.                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   04  /KH-CĐKA                                      Kim An, ngày 10 tháng 09 năm 2016
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
                                               NĂM HỌC 2016 2017
             - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học của phũng giáo dục và đào tạo.Vào kế hoạch của công đoàn ngành giáo dục huyện Thanh Oai.
             - Căn cứ vào kế hoạch nhiệm vụ năm học và thực tế của nhà trường. Công đoàn trường Mầm non Kim An xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2016 – 2017 như sau:
                                       A.    ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH :
I/ Tình hình CNVC - LĐ:
- Số đoàn viên công đoàn là 46 đ/c( Nữ : 46).
- Tổng số CBGVNV trong biên chế là 31 (Nữ: 31) Ngoài biên chế là 15 đ/c( Nữ: 15Đ/c ).
 - Trình độ giáo viên đạt chuẩn là 100%. Hiện tại có 47% trên chuẩn.
           - Trình độ CBGVNV toàn tr­ường ĐH: 18 đ/c, CĐ: 5 đ/c, TC: 23 đ/c.      
II / Tình hình chung:
a. Thuận lợi:
- Công đoàn tr­ường đ­ược sự lãnh đạo của công đoàn ngành, của chi bộ nhà tr­ường và sự hỗ trợ của BGH nhà trư­ờng.
 - Đ­ược sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của các đoàn thể và toàn thể các công đoàn viên trong trư­ờng.
- Các công đoàn viên đều có năng lực, nhiệt tình trong giảng dạy, có tinh thần đoàn kết, lập trư­ờng tư­ t­ưởng cầu tiến bộ.
- BCH công đoàn nhiệt tình trong công tác.
b. Khó khăn:
 - Đội  ngũ giáo viên đủ nhưng còn nhiều giáo viên hợp đồng nên điều kiện kinh tế rất khó khăn.
- Kinh phí công đoàn chưa cao.
III/ Những thành tích nổi bật năm 2015- 2016
1/ Thành tích
* Đối với GV:
- 28 Đ/c dự thi GVG, NVNDG cấp trường và có 13 đ/c đạt giờ tốt, hồ sơ tốt.
- Có 4đ/c  NV, GVG thi cấp cơ sở đạt loại giỏi  (Đ/C Nguyễn Thị Thanh, Đ/c Nguyễn Thị Thắm, Quách Thị Quyến, Nguyễn Thị Nga)
- Có 03 đ/c đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở ( Đ/C Nguyễn Thị Lan Phương; Đ/c Nguyễn Thj Thắm, Đ/c Nguyễn Thị Nga)
- Có 32 sáng kiến cấp trường đạt loại A: 08 SKKN, có 19 SKKN xếp loại B, 03 SKKN xếp loại C
- 08SKKN gửi cấp huyện trong đó có 8 SKKN xếp loại B cấp huyện.
- 14 SPCNTT chọn dự thi cấp huyện trong đó đó đạt giải nhất bài giang Elening cấp huyện.
- Có 34 đ/c tham gia thi viết bài tỡm hiểu về ATGT thủ đô.
- Có 24 đ/c được đạt danh hiệu lao động tiên tiến
- Đánh giá giáo viên chuẩn nghề nghiệp cuối năm có 21 đ/c đạt xuất sắc, 14 đ/c đạt khá.
- Tham gia hội thi cô  giáo tài năng duyên dáng do công đoàn ngành giáo dục tổ chức, đạt giải nhỡ cấp cụm, giải khuyến khích cấp huyện.
- Đó phối hợp cùng nhà trường tổ chức thăm hỏi kịp thời khi gia đỡnh đoàn viên có hiếu, hỉ ốm đau. Đó tổ chức cho đoàn viên được đi thăm quan học hỏi trong dịp ngày lễ như 20/10
* Đối với HS:
- Phối hợp cùng nhà trường tổ chức cho các cháu thi bé khéo tay cấp trường thỡ có 36 cháu tham gia dự thi trong đó : 9 giải nhất, 9 giải nhỡ, 9 giải ba và 9 giải khuyến khích.
- Phối hợp cùng nhà trường tổ chức cho trẻ ăn tự chọn.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức hội thi Bé vui khỏe- trũ chơi dân gian và hát dân ca
* Tập thể
- Tập thể  nhà trường được xếp loại tiên tiến.
- Công đoàn xếp loại công đoàn vững mạnh
2/ Tồn tại - Khắc phục
* Tồn tại:
- Số trẻ đến lớp Chưa đồng đều, số trẻ ăn bán trú cũn một số cháu chưa đạt 100% Cở sở vật chất của nhà trường cũn thiếu thốn.
* Khắc phục:
- Phát động phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” “Trường học thân thiện - học sinh tích cực”  “Mỗi ngày đến lớp là một ngày vui”.
- Tuyên truyền vận động trẻ tới lớp và trẻ ăn bán trú đạt 100%.
- Tiếp tục giữ vững danh hiệu trường tiên tiến.
                                                   B. NHIỆM VỤ
I. Mục tiêu:
- Vỡ lợi ích, vỡ quyền lợi của người lao động trong đơn vị và vị trí nhà giáo đối với xó hội. Vỡ sự nghiệp đổi mới, ổn định và phát triển, nâng cao chất lượng dạy và học.
II. Nhiệm vụ chung:
Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động. Tích cực tham gia xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, GV, NV. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục cho CBGV- NV, Thực hiện tốt đường lói chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của ngành, nội quy, quy chế của nhà trường. Tích cực chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBGV- NV. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong các hoạt động của nhà trường. Tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nề nếp, hiệu quả. Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học của nhà trường góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2016- 2017.
2. Những nhiệm vụ cụ thể:
 a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục pháp luật cho CBGV - CNVLĐ:
- Thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy, quy chế của đơn vị và của ngành. Thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết của đại hội Công đoàn các cấp.
 - Tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống nhân dịp các ngày lễ lớn, kỷ niệm năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam( 3/2/1930 - 3/2/2017), ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh( 19/5/1890 - 19/5/2017) gắn với các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại cơ sở. Tham gia hội thi  " Giai điệu tuổi hồng,… ", các cuộc vận động nhân đạo  .
 b) Quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục, nhằm thực hiện nhiệm vụ đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của nhà trường.
- Tiếp tục phối hợp với chính quyền nhà trường vận động CBGV- NV tích cực thực hiện phong trào " Tự học - Tự bồi dưỡng", tạo điều kiện cho CBGV- NV học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.
- Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới PPDH, QLGD,  ứng dụng CNTT trong các hoạt động. Vận động CBGV- NV tích cực đổi mới PPDH, hưởng ứng cuộc thi CNTT làm bài giảng điện tử , tăng cường sử dụng và sáng tạo ĐDDH phục vụ cho bài dạy. Phát động phong trào sưu tầm các phế liệu để tự làm đồ dùng dạy học.
- Mỗi CBGV- NV có một sáng kiến về đổi mới phương pháp dạy học và quản lý.
- Giới thiệu 02 đoàn viên ưu tú để Chi bộ bồi dưỡng kết nạp vào Đảng trong năm học.                                    
c) Làm tốt công tác tham gia quản lí, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV - CNV, tạo động lực nâng cao chất l­ượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo:
- Công đoàn kết hợp với chính quyền chăm lo cải thiện đời sống vật chất , tinh thần, đảm bảo thực hiện đầy đủ chế độ chính sách đối với CBGV- NV.
    -  Làm tốt công tác thăm hỏi động viên công đoàn viên kịp thời. Duy trì việc thăm quan du lich cho công đoàn viên vào dịp hè. Vận động CBGV - NV phát triển kinh tế gia đình.
- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho  NV.
- Thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ
d) Tổ chức vận động CBGV - CNV thực hiện tốt các phong trào thi đua, các vận động của ngành, của xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của nhà trường:
- Tiếp tục phát huy những kết quả đã làm được trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “ Hai không” của Bộ và Công đoàn giáo dục Việt Nam phát động. Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.
- Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “ Cô giáo người mẹ hiền", "Mẹ lao động giỏi, con học giỏi"
     - Tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt cuộc vận động “ Hai không” của ngành, gắn với  đẩy mạnh cuộc vận động “ Dân chủ- kỉ cương- tình thương - trách nhiệm”, “Xây dựng nhà trường văn hóa - nhà giáo mẫu mực ”.
     - Nâng cao chất lượng phong trào thi đua, động viên các đồng chí giáo viên đi thi giỏi cấp cơ sở đạt giải cao . Vận động CBGV hưởng ứng tham gia hội thi cấp trường đạt tỉ lệ cao. Đẩy mạnh phong trào viết SKKN, tự làm ĐDDH đạt chất lượng.
    - Phối hợp với chính quyền tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế : Mỗi năm thưởng theo 01 đợt thi đua.
- Phối hợp với nhà trường xây dựng đơn vị đạt cơ quan văn hóa năm 2016
đ) Đổi mới nội dung và ph­ương thức hoạt động công đoàn; nâng cao chất l­ượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh:
-  Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo của BCH Công đoàn.
- Xây dựng và triển khai công tác công đoàn trong năm học kịp thời.
- Tiếp tục kí văn bản phối hợp hoạt động giữa công đoàn và chính quyền để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm của năm học.
- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin hai chiều, báo cáo kịp thời chính xác.
- Tham gia các lớp bồi d­ưỡng cho BCH công đoàn cơ sở và ban thanh tra nhân dân, uỷ ban kiểm tra công đoàn do cấp trên tổ chức.
- Tăng cường chỉ đạo hoạt động thanh tra nhân dân và ủy ban kiểm tra công đoàn.
- BCH công đoàn hoạt động đúng điều lệ công đoàn Việt Nam.
                                        C. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
- Tập thể: Duy trỡ danh hiệu" Công đoàn cơ sở vững mạnh " .
- Về cá nhân: có 3 đ/c phấn đấu đề nghị cấp trên khen thưởng.
- Phấn đấu 90% công đoàn viên đạt danh hiệu “ giỏi việc nước đảm việc nhà”
- Không có đoàn viên  lao động nào vi phạm pháp luật, điều lệ công đoàn, quy chế chuyên môm, quy chế của ngành, nội quy của cơ quan. Không có trường hợp nào vi phạm chính sách DSKHHGĐ.
- 100% CB,GV-NV tích cực tham gia các hoạt động cùng với chính quyền xây dựng trường tiên tiến.
- 100% đoàn viên lao động tham gia phong trào thi đua, các cuộc vận động, tham gia quỹ tượng trợ tham quan.             
                                      D. CÁC BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO
I/ Biện pháp chung
- Triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công đoàn của các cấp ban hành.
- Tiếp tục triển khai sâu rộng và kịp thời các cuộc vận động, có đánh giá kết quả từng cuộc vận động, từng phong trào thi đua.
-  Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo cho dạy và học. Phát triển CNTT.
- Nâng cao chất lượng cán bộ công đoàn. Quản lí tài chính, quy chế làm việc của Ban chấp hành công đoàn, Ủy ban kiểm tra. Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền và công đoàn, mối quan hệ giữa công đoàn với các tổ chức chính trị trong trường học.
III. Biện pháp cụ thể:
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỪNG THÁNG  CỦA NĂM HỌC 2016 - 2017
Tháng 8/ 2016:
- Ổn định mọi nề nếp và quy định về chuyên môn.
- Phối hợp với ba trường MN, TH, THCS trên địa bàn xã Kim An tổ chức cho 100% CB,GV,NV tham gia bồi dưỡng chính trị. 
- Thực hiện tốt công văn triển khai năm học mới.
-Nộp danh sách kết nạp đoàn viên mới về công đoàn ngành.
- Lập danh sách con  và CB,GV,NV có hoàn cảnh khó khăn về công đoàn ngành đề nghị trợ cấp.
- Chuẩn bị hồ sơ sổ sách đón đoàn kiểm tra CĐCS về KT công tác tài chính và hoạt động công đoàn.
- Tổ chức thăm hỏi kịp thời các công đoàn viên và người thân (ốm đau, hiếu hỉ…)
Tháng 9/ 2016:
 - Phối hợp cùng nhà trường chức tốt ngày khai trường 5/9. Khẩn trưởng ổn định mọi nề nếp hoạt động của trẻ.
- Thực hiện tốt việc dạy và học bắt đầu từ 12/9/2016
- Xây dựng kế hoạch hoạt động công đoàn năm học 2016 – 2017.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Tổ chức thăm hỏi kịp thời các công đoàn viên và người thân ( ốm đau, hiếu, hỷ….)
- Sinh hoạt công đoàn vào tuần 4 của tháng.
- Kết hợp với đoàn thanh niên  tổ chức tết trung thu cho các cháu toàn trường.
Tháng 10/ 2016:
- Phối hợp với chính quyền tổ chức tốt hội nghị CNVC, đăng kí thi đua năm học 2016 - 2017.
- Làm tốt công tác chuyên môn.
- Phối hợp với chính quyền tham gia hội thi “Giai điệu tuổi hồng” cấp cụm năm học 2016 -2017.
- Làm tốt công tác thăm hỏi.
- Tổ chức kỉ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20/10.
Tháng 11/ 2016:
- Phát động thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11: Cùng với chuyên môn vận động giáo viên thực hiện tốt đợt thao giảng đạt kết quả cao.
- Phối hợp với các đoàn thể trong trường tổ chức ngày 20/11 “Ngày nhà giáo Việt Nam”
- Phát động, khuyên góp ủng quỹ “ Vỡ người nghèo”
- Làm tốt công tác thăm hỏi và sinh hoạt Công đoàn định kì.
 - Tổ chức phát thưởng con giáo viên học giỏi đỗ đại , HSG cấp huyện, cấp trường  năm học 2015 – 2016.
Tháng 12/ 2016:
- Tiếp tục vận động công đoàn viên thực hiện tốt chủ trương pháp luật của Đảng, Nhà nước và thực hiện tốt quy chế chuyên môn.
- Động viên GV – NV dự Thi GVG - NV nuôi dưỡng  giỏi cấp cơ sở.
- Quyết toán thu chi quỹ công đoàn quý III + IV năm 2016 và làm dự toán thu chi công đoàn cho năm  2017.
Tháng 01/ 2017:
- Tiếp tục duy trì nếp sinh hoạt của công đoàn.
- Làm tốt công tác thăm hỏi.
- Chuẩn bị quà tết Nguyên Đán cho GV.
- Động viên đoàn viên dự thi giải cầu lông
-Sơ kết hoạt động công đoàn học kỳ I.
- Nộp báo cáo quyết toán cuối năm 2016 và dự toán thu chi công đoàn 2017 về công đoàn ngành.
Tháng 02/ 2017:
- Duy trì tốt nếp sinh hoạt công đoàn và thăm hỏi kịp thời.
- Vận động chị em thi đua lập thành tích trong dạy học chào mừng ngày thành lập Đảng 03/02/1930- 03/02/2017.
- Phát quà tết cho tất cả đoàn viên trong trường.
- Chúc tết động viên chị em ăn tết vui vẻ tiết kiệm và an toàn.
Tháng 3/ 2017:
- Tiếp tục duy trì nếp sinh hoạt và thăm hỏi.
- Tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2017 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3/2017.
Tháng 4/ 2017:
-  Tiếp tục duy trì nếp sinh hoạt và thăm hỏi.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn: Ban thanh tra nhân dân cần làm tốt thanh tra GV, NV.
- Động viên giáo viên, nhân viên viết SKKN.
Tháng 5/ 2017:
- Hội đồng khoa học xét duyệt, xếp loại SKKN.
- Thực hiện tốt quy chế chuyên môn và thi  “Bé khéo tay”: GV hoàn thành hồ sơ sổ sách, bàn giao học sinh lên tiểu học, tổng kết đúng lịch,  đúng quy chế,
- Bình xét thi đua công đoàn viên và hoàn thành hồ sơ thi đua khen thưởng của năm học 2016  - 2017.
- Tổng kết công tác công đoàn.
- Ban thanh tra nhân dân hoàn thiện hồ sơ thanh tra.
- BCH công đoàn bàn bạc kế hoạch thăm quan hè cho công đoàn viên.
Tháng 6/ 2017:
- Tổ chức cho công đoàn viên đi thăm quan hè.
- Phối hợp với chính quyền tổ chức cho CB, GV, NV tham gia làm hè.
- Làm tốt công tác thăm hỏi.
- Quyết toán thu chi quỹ công đoàn quý I + II/2017.
Tháng 7/ 2017:
- Phối hợp cùng nhà trường làm tốt công tác tuyển sinh cho năm học mới.
          - Làm tốt công tác thăm hỏi và công tác thông tin 2 chiều.
E. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
          1 . BCH công đoàn căn cứ váo chương trỡnh công tác và kế hoạch từng tháng để thực hiện.
          2. Chủ động với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tổ chuyên môn để phối hợp.
          3. Các ban, các tổ chức công đoàn căn cứ vào kế hoạch để triển khai thực hiện nghiêm túc.
          Trên đây là kế hoạch hoạt động công đoàn của trường Mầm non Kim An năm học 2016- 2017, đề nghị các đoàn viên thực hiện cho tốt, trong khi thực hiện có gỡ vướng mắc cần trao đổi xin các đ/c phản ánh về BCH để được hướng dẫn, giúp đỡ kịp thời.
 

Nơi nhận:
-          C Đ ngành, chi bộ(để chỉ đạo)
-          BGH, các đoàn thể,TCM(để phối hợp)
-          Các đoàn viên( thực hiện).
-          Lưu VT.
 
TM,BCHCĐCS
CHỦ TỊCH
 
 
                     

                  
TM. BTV CĐ NGÀNH GIÁO DỤC THANH OAI
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 321 | lượt tải:114
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây