Kế hoạch phòng chống tác hại hút thuốc lá 2017 -2018

Thứ ba - 26/12/2017 03:26
Tất cả đều chung tay bảo vệ môi trường không có khói thuốc lá
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MẦM NON KIM AN
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:       /KH-MNKA             Kim An, ngày 08 tháng 12  năm 2017
  
   KẾ HOẠCH
Phòng, chống tác hại thuốc lá năm học 2017 - 2018
  
 Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2013;
    Căn cứ Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá;
    Căn cứ Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về việc Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Y tế;
          Căn cứ vào kế hoạch số 1628/KH-SGD&ĐT ngày 25 / 05 / 2017 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nộị, Thực hiện kế hoạch số 342/KH-PGD&ĐT ngày 06/6/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai về việc phòng, chống tác hại thuốc lá ngành giáo dục và Đào tao Thanh Oai giai đoạn 2017 – 2018, trường Mầm non Kim An xây dựng Kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá năm học 2017 - 2018 với các nội dung sau:
           I. MỤC TIÊU CHUNG
 - Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật phòng chống tác hại thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.
- Nâng cao năng lực cho các cán bộ, giáo viên tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành Giáo dục và Đào tạo, xây dựng “Nhà trường không khói thuốc lá”.
- Thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, trường học, xây dựng cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn không khói thuốc lá năm học 2017-2018.
II. MỤC TIÊU CỤ THỂ
1. Triển khai đến tất cả CB, GV, NV phụ huynh và học sinh kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá của trường. Cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; giúp CB, GV, NV, phụ huynh và học sinh hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
2. Chú trọng lồng ghép giáo dục phòng, chống tác hại thuốc lá vào trong các hoạt động hàng ngày của trẻ, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản Pháp luật về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học. Đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh trong nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.
3. Phân công 01 lãnh đạo phụ trách thường trực việc thực hiện chương trình phòng chống tác hại thuốc lá tại trường.
 4. Tuyên truyền, cung cấp các văn bản liên quan về tác hại của hút thuốc lá; triển khai vận động và cam kết không hút thuốc lá trong cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, phụ huynh học sinh thực hiện cấm hút thuốc lá hoàn toàn và trong phạm vi khuôn viên trong nhà trường.
          5. Phấn đấu 100% CB, GV, NV và phụ huynh học sinh ký cam kết không hút thuốc lá.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống tác hại của thuốc lá:
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, triển khai thực hiện Nghị định số 77/2013/NĐ-CP, ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
Tuyên truyền bằng ngoại khóa về phòng, chống tác hại của thuốc lá: Họp Hội đồng sư phạm, phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, treo băng rôn, khẩu hiệu và tải trên Website của nhà trường  nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chống tác hại của thuốc lá. Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh học sinh và người lao động thực hiện, trong đó cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu chấp hành.
2. Thực thi nghiêm quy định cấm hút thuốc lá ở cơ quan, trường học, nơi công cộng và tại nhà :
- Nghiêm cấm hút thuốc lá tại các phòng học, phòng làm việc, phòng trực, các nơi công cộng; nơi có nguy cơ cháy nổ cao. Nói chung là “Không có khói thuốc trong trường học”, cơ quan.
- Xem hành vi vi phạm các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá là hành vi vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và nơi công cộng.
- Áp dụng các quy định trong Luật PCTHTL để xử phạt đối với người vi phạm (Luật số: 09/2012/QH13 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ 01/05/2013) và  Mức xử phạt thực hiện theo quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế ( Điều 23, 24).
3. Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá
Nhà trường phối hợp tốt với Ban đại diện cha mẹ học sinh để phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tổ chức cho CMHS và học sinh ký cam kết có các nội dung không hút thuốc lá và vi phạm pháp luật.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
- Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra, nghiêm cấm việc mua bán, quảng cáo, tiếp thị các sản phẩm có hình ảnh liên quan đến thuốc lá tại trường học.
- Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong phòng làm việc, lớp học, khuôn viên . Đặc biệt cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên trường.
- Đưa nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm, quy chế nội bộ, tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua, khen thưởng cán bộ, viên chức.
- Thực hiện việc tổng kết sơ kết, tổng kết công tác phòng, phòng tác hại của thuốc lá trong trường gắn với việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ năm học.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nguyên tắc
Chương trình phòng, chống tác hại thuốc lá là chương trình mang tính xã hội cao và mang tính vận động là chủ yếu, đồng thời cũng là chương trình mang tính phối hợp, các hoạt động liên quan với nhau từ công tác truyền thông vận động, thực hiện các biện pháp hành chính, theo nội quy và quy định trong bệnh viện. Do đó hoạt động lồng ghép và phối hợp thực hiện giữa nhà trường với các đoàn thể và nhất là Công đoàn, Chi đoàn, tổ chuyên môn, cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh sẽ giúp cho việc thực hiện chương trình đạt hiệu quả cao.
2. Tổ chức thực hiện
- Thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá nhà trường, phân công cán bộ phụ trách phòng chống tác hại của thuốc lá tại đơn vị;
- Xây dựng mạng lưới phòng chống tác hại của thuốc lá trong nhà trường;
- Các đoàn thể, các tổ, nhóm, lớp trong nhà trường triển khai theo kế hoạch và các hoạt động phòng chống tác hại của thuốc lá tại bộ phận trong trường MN Kim An;
- Tổ chức các hoạt động chuyên đề nâng cao nhận thức từ cán bộ, công chức, viên chức và học sinh về hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá, thực hiện lồng ghép hoạt động phòng chống thuốc lá vào các hoạt động hàng ngày của trẻ;
- Xây dựng các qui định và đưa vào tiêu chuẩn thi đua việc thực hiện không hút thuốc trong cơ quan, đơn vị, văn phòng làm việc, phòng họp, đồng thời nhắc nhở khách không hút thuốc lá khi đến liên hệ công tác;
- Khảo sát tình hình cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và phụ huynh học sinh hút thuốc lá, vận động không hút thuốc lá, cai nghiện thuốc lá cho đến khi không còn cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và phụ huynh học sinh không hút thuốc lá. (cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đăng ký không hút thuốc).
3. Phân công thực hiện
3.1. Đối với BGH
- Thành lập, điều chỉnh và bổ sung Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá tại cơ quan và xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tác hại thuốc lá trong nhà trường;
- Phối hợp cùng Chi bộ, Công đoàn trong công tác tuyên truyền vận động phòng chống tác hại thuốc lá;
- Chỉ đạo các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng, Chi đoàn, tổ phụ nữ triển khai kế hoạch  phòng chống tác hại thuốc lá trong nhà trường;
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị về Phòng GD&ĐT theo quy định.     
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia không thuốc lá” từ ngày 25 – 31/5 và ngày thế giới không thuốc lá 31/5;
- Bổ sung quy định cấm hút thuốc lá vào nội quy, quy chế của nhà trường, bổ sung các biển báo cấm hút thuốc lá tại cổng trường, sân trường, khu vực cầu thang…, đánh giá thi đua các cá nhân và tập thể thực hiện tốt.
- Phối hợp với UBND xã thực hiện nghiêm quy định cấm bán thuốc lá phía ngoài cổng trường theo quy định.
- Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện về phòng Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc năm học 2017 -2018.
3.2. Các tổ chức, đoàn thể nhà trường
- Ban thanh tra nhân dân tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát. Thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong phòng làm việc, phòng nhóm, lớp học, khuôn viên nhà trường. Đặc biệt cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên trường.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các phòng chống tác hại thuốc lá tại cho toàn thể CB, GV, NV, PH và học sinh.
- Chuyển tải nội dung, kiến thức, kỹ năng phòng, chống tác hại của thuốc lá vào hoạt động của phòng chống tác hại thuốc lá tại đơn vị.
- Tuyên truyền các nội dung, hoạt động liên quan đến việc phòng chống, tác hại thuốc lá tại các bản tin phòng chống tác hại thuốc lá tại trường học thông qua hệ thống phát thanh, bảng kế hoạch, các buổi họp HĐSP… để thông tin nhằm tác động rộng rãi trong toàn trường
- Xây dựng trường học không thuốc lá; phát động và duy trì thường xuyên phong trào thi đua không hút thuốc lá trong các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và phụ huynh học sinh đăng ký không hút thuốc.
3.3. Cá nhân
Mỗi một cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh chấp hành nghiêm quy định không hút thuốc là hoàn toàn trong phòng làm việc, lớp học, khuôn viên . Đặc biệt cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn viên trường.
Trên đây là kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá Trường MN Kim An năm học 2017 - 2018, yêu cầu toàn thể CB, GV, NV và  phụ huynh học sinh nhà trường thực hiện nghiêm túc. Trong khi thực hiện có gì vướng mắc, cần trao đổi với ban chỉ đạo để được giúp đỡ kịp thời./
Nơi nhận:
-  PDG&ĐT(BC)
- Các đoàn thể, tổ chuyên môn trường (TH)
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Lan Phương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 311 | lượt tải:110
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây