PHỐI HỢP GIỮA BGH VÀ BCHCĐ NĂM HỌC 2017 -2018

Chủ nhật - 14/01/2018 03:53
BGH NHÀ TRƯỜNG CÙNG BCHCĐ phối hợp tổ chức các hoạt động cho năm học 2017 -2018
CÔNG ĐOÀN NGÀNH GD&ĐT THANH OAI
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON KIM AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:      /KHLT-BGH&CĐ                             Kim An, ngày  19 háng 10   năm 2017
 
 
KẾ HOẠCH
PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG MẦM NON KIM AN NĂM HỌC 2017 – 2018
 
 
          Để thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017– 2018của trường mầm non Kim An, Ban chấp hành Công đoàn và ban giám hiệu nhà trường thống nhất kế hoach phối hợp công tác năm học 2017– 2018 như sau:
          I/. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
          Tạo sự phối hợp ngày càng hiệu quả giữa ban giám hiệu và ban chấp hành công đoàn nhà trường trong việc phát huy vai trò và nâng cao chất lượng phong trào của cán bộ giáo viên, nhân viên. (CBGV – NV) và hoạt động Công đoàn nhà trường nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017– 2018
          II/. NỘI DUNG PHỐI HỢP:
          1/ Phối hợp chỉ đạo chính quyền và công đoàn nhà trường về việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội nguc cán bộ quản lý, giáo viên  nhân viên trong toàn nhà trường.
- Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức pháp luật, nâng cao phẩm chất đạo đưc nghề nghiệp của CBGV NV Quán triệt việc phổ biến và triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm của ngành và 4 nhiệm vụ công tác công đoàn trong CBGV – NV nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2017– 2018.
          Phối hợp tổ chức tổng kết 6 năm thực hiện chỉ thị 40 của Ban bí thư, chỉ thị 35 của Thành uỷ, kế hoạch 79 của UBND Thành phố về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và CBQL. Phối hợp tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, sáng tạo”. Công đoàn phối hợp cùng chính quyền xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn, thực hiện các giải pháp cụ thể xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tạo điều kiện cán bộ giáo viên học tập nâng cao  trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên về đổi mới nội dung, phương pháp dạy học.
          - Công đoàn phối hợp với chính quyền tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và phổ biến rộng rãi phần mềm giáo dục phục vụ ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục. Vận động CBGV – NV xây dựng bài giảng điện tử và phần mềm hỗ trợ giáo dục, tăng cường sử dụng và sáng tạo đồ dùng dạy học phục vụ cho giamgr dạy. Tạo điều kiện cho CBGV – NV tham gia các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học.
          - Phối hợp phổ biến, đẩy mạnh NCKH, viết SKKN chỉ đạo các tổ tăng cường các hoạt động chuyên đề, trao đổi học tập kinh nghiệm đổi mới phương pháp giảng dạy, phổ biến rộng rãi các SKKN tiên tiến.
2. Phối hợp chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội:
          - Đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Dân chủ kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm “Xây dựng nhà trường văn hóa, nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan”
          - Phối hợp phát động cuộc thi đua chào mừng  ngày nhà giáo Việt nam và  Công đoàn với các hoạt động chuyên môn và văn hóa, văn nghệ, TDTT phong phú thiết thực, hiệu quả.
          - Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng để đảm bảo khách quan, thực chất, xây dựng hợp lý phương thức đánh giá thi đua, cơ chế khen thưởng nhằm động viên khuyến khích những nhân tố mới, coi trọng tính thiết thực, hiệu quả của phong trào biểu dương khen thưởng những cá nhân tiêu biểu.
          - Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục và các cuộc vận động xã hội, nhân đạo trong ngành, vận động CBGV – Nv ủng hộ giúp đỡ giáo dục các tỉnh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn theo theo sự phân công của Bộ GD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Việt Nam. Nâng cao hiệu quả của cuộc vận động “Nhà giáo hà Nội đỡ đầu học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt.
3. Phối hợp chỉ đạo và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường công tác quản lý, xây dựng nề nếp, kỷ cương các đơn vị trường học.
          - BCH Công đoàn phối hợp với BGH xây dựng, bổ xung quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế thi đua khen thưởng, quy chế làm việc, phát huy dân chủ trong nhà trường, nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, đảm bảo công bằng, dân chủ, kỷ cương trong các hoạt đông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường.
          - Xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn và chính quyền đồng cấp. Kết hợp cùng nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ viên chức đầu năm học, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm của mọi thành viên trong nhà trường.
          - Tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao năng lực hoạt động của ban thanh tra nhân dân trong trường học theo đúng luật. Tổ chức lớp bồi dưỡng về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.
          - Duy trì việc xây dựng kế hoạch phối hợp giữa thanh tra nhân dân và BCH Công đoàn nhà trường trong năm học.
4. Phối hợp việc thực hiện tốt việc chăm lo đời sống của CBGV - NV trong toàn ngành.
          - Phối hợp cùng nhà trường chỉ đạo việc thực hiện nghiêm túc chế độ, chính sách đối với CBGV – NV. Chủ động giải quyết những tồn tại, vướng mắc tại cơ sở. Đảm bảo thực hiện chế độ nâng lương, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội cho CBGV – NV có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Đảm bảo thực hiện tốt Bộ luật lao động về chế độ khám sức khỏe định kỳ cho CBGV – NV.
          - Phối hợp và tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT trong nhà trường vào tháng 10/2017 Tham gia đầy đủ các hoạt động do cụm, ngành tổ chức.
          - Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thăm hỏi, trợ cấp kịp thời cho CBGV – NV có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Đảm bảo thực hiện tốt Bộ luật lao động về chế độ khám sức khỏe định kỳ cho CBGV – NV.
          - Phối hợp chỉ đạo, tăng cường hoạt động các CLB cán bộ quản lý, CLB chủ tịch công đoàn và các cụm công đoàn trường học. Tổ chức các hoạt động kết nghĩa, trao đổi kinh nghiệm công tác chuyên môn, công tác quản lý, hoạt động công đoàn giữa các đơn vị trường học và phòng giáo dục quận, huyện, thị xã.
-Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng vị trí, vai trò, nội dung của Hiến pháp trong quản lý nhà nước và trong đời sống xã hội. Đặc biệt chú ý việc tuyên truyền, phổ biến các luật  liên quan đến nhà trường, đến các công đoàn viên trong nhà trường; đảm bảo Ngày pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị - pháp lý của Thủ đô gắn với quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017- 2018 của ngành giáo dục;
          - Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến Luật an toàn giao thông, Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật trẻ em; Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống HIV/AIDS, vấn đề bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; chống bắt cóc; Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Quy chế dân chủ và vấn đề dân chủ trong trường học; Luật công chức, Luật viên chức; các luật sủa đổi ban hành trong năm 2017, điều lệ công đoàn, thực hiện Pháp lệnh dân số năm 2003. vận động CBGV – NV thực hiện tốt chính sách dân số KHHGĐ.
5. Phối hợp chỉ đạo xây dựng chính quyền và tổ chức công đoàn vững mạnh:
          - Phối hợp cùng nhà trường chỉ đạo thực hiện nề nếp kỷ cương trong các hoạt động, chất lượng dạy và học, thực hiện tốt phương châm: “Kỷ cương nghiêm, chất lượng thật, hiệu quả cao”.
          - Tiếp tục vận động trong năm học mỗi CBGV – NV có một sáng kiến trong giảng dạy và quản lý giáo dục, Công đoàn nhà trường có một hoạt động sáng tạo nổi bật.
          - Phối hợp chỉ đạo các tổ chuyên môn và nhà trường đánh giá xếp loại CBGV – NV theo chuẩn giáo viên, chuẩn hiệu trưởng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
          - Tham gia các lớp tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn, cán bộ cốt cán về công tác phối hợp và các kỹ năng hoạt động xã hội, hoạt động phong trào.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
          - BCH Công đoàn chủ động đề xuất nội dung, BGH nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn của trường cùng phối hợp thực hiện.
          - BGH tạo điều kiện, hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, tổ chức các hoạt động của ngành do công đoàn đề xuất nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2017- 2018.
          - Công đoàn nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, Hiệu trưởng nhà trường tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho hoạt động công đoàn và chế độ cho cán bộ công đoàn nhà trường.
          - Kết thúc năm học BGH và BCHCĐ nhà trường tổ chức đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả các chương trình và nội dung phối hợp trong năm học tiếp theo.
          Trên đây là kế hoạch phối hợp công tác giữa ban giám hiệu và ban chấp hành  công đoàn của trường Mầm non Kim An năm học 2017- 2018, đề nghị BGH và BCHCĐ thực hiện cho tốt.
Nơi nhận:
-          LĐ, chi bộ(để chỉ đạo)
-          BGH,(để phối hợp)
-          Lưu VT.
 
       Hiệu trưởng
 
 
 
 
 
Nguyễn Thị Lan Phương
TM.CÔNG ĐOÀN CƠ SỚ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
 
          Trịnh Thị Lai
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 312 | lượt tải:110
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây