Kế hoạch phòng chống tham nhũng

Thứ hai - 19/03/2018 01:37
Kế hoạch phòng chống tham nhũng
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN KIM AN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số:      /KH- MNKA Kim An, ngày 08 tháng 03 năm 2018
 
 
 
KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
của trường Mầm non Kim An
 
Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ Ban hành Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Công văn số 4145/BGD&ĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;  Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2020”; Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 08/9/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 11/12/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018. Kế hoạch số 4605/KH-SGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai.
Căn cứ kế hoạch số 25/KH – PGD&ĐT ngày 10/01/2018 của PGD&ĐT huyện Thanh Oai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm  2018; Trường mầm non Kim An xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng  (PCTN) năm 2018 cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố về công tác PCTN. Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, ngăn ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để vụ lợi, góp phần phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Yêu cầu
- Việc thực hiện kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng nhằm phát hiện, xử lý kịp thời, chính xác, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền.
- Thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Tăng cường tính công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1.Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về PCTN.
- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
- Thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013 - 2014.
- Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.
Triển khai thực hiện kế hoạch của phòng giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Oai số: 572/GD&ĐT ngày 30/11/2017 V/v tổ chức “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 – 2018, nhà trường đã có kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật” đã đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào trong chương trình để sinh hoạt tại đơn vị.
-Đăng tải các văn bản về phòng, chống tham nhũng lên trang Website của nhà trường.
2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính; minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.
- Thực hiện công khai, minh bạch dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm.
- Xây dựng các quy định, quy trình công khai các thủ tục hành chính, chế độ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quản lý và thực thi công việc theo hướng nâng cao tính công khai, minh bạch và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức; xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức.
- Xây dựng và thực hiện cơ chế đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân về hoạt động của cơ quan; xây dựng và ban hành các quy định, quy trình thực hiện quy chế dân chủ; quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan, đơn vị.
- Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện các quy định, chính sách và pháp luật.
3. Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố và Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND huyện Thanh Oai về công tác PCTN
Nghiêm túc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. Kế hoạch số 4605/KH-SGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai.
 4. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố”; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng.Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.
5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm nguời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.
6. Phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng:
- Ban chỉ đạo phòng, chống tham tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhà trường nắm bắt thông tin, xác minh những trường hợp thm nhũng, lãng phí của công trong nhà trường(nếu có) tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi mà xử lý kịp thời. Đồng thời báo cáo lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo để xử lý những trường hợp nghiêm trọng.
- Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giáo dục, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra quản lý, sử duungj tài chính  ngân sách, mua sắm quản lý tài sản công, kiểm tra chế độ về BHXH, BHYT của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Hiệu trưởng căn cứ vào kế hoạch của phòng Giáo dục và đào tạo để xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng của nhà trường và triển khai thực hiện kế hoạch PCTN năm 2018 tại đơn vị với hình thức phù hợp, có hiệu quả như thông qua các buổi họp: Chi bộ, hội đồng sư phạm nhà trường…..
- Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của đơn vị năm 2018 gồm 08 Đ/c như sau:
1. Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương           - Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo
2. Đ/c Trịnh Thị Lai                            -PHT- Chủ tịch công đoàn - PB chỉ đạo
3. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh                   - Phó hiệu trưởng - Phó ban.
4. Đ/c Nguyễn Thị Tuyền                   - Khối trưởng khối lớn - Ủy viên
5. Đ/c Nguyễn Thị Hương Ly              - Bí thư chi đoàn - Ủy viên
6. Đ/c Nguyễn Thị Chuyên                 - Trưởng ban TTND - Ủy viên
7. Đ/c Lê Thị  Hòa                             - Tổ trưởng chuyên môn - Ủy viên
8. Đ/c Nguyễn Thị Duyên                   - Trưởng ban ĐDCMHS nhà trường.
* Phân công trách nhiệm như sau:
1/ Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương - Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo.
+ Phụ trách chung chỉ đạo về việc thực hiện  kê hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của trường Mầm non Kim An
+ Xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết.
+ Xây dựng các kế  hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của trường Mầm non Kim An
+ Rà soát, kiểm tra việc thực hiện của các thành viên trong Ban chỉ đạo và CBGVNV trong toàn trường.
+ Phối hợp , quán triệt và ký kết xây dựng và chi bộ nhà trường trong sạch vững mạnh.
2/ Đ/c Trịnh Thị Lai - Chủ tịch công đoàn -  PHT - Phó ban chỉ đạo.
+ Chịu trách nhiệm thực hiện triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của trường Mầm non Kim An cho CBGVNV trong công tác bán trú. Bằng các hoạt động hàng ngày và  các đợt thi đua, phát động gắn với tiêu chí cụ thể cho đoàn viên công đoàn.
+ Chịu trách nhiệm tổ chức, phát động các đợt thi đua.
+ Phối hợp với Trưởng ban để xây dựng kế hoạch.
+ Chỉ đạo GV,NV lồng ghép các hoạt động, các nội dung  phòng chống, tham nhũng lãng phí phù hợp với từng độ tuổi vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
+ Phối hợp với trưởng ban thanh tra nhân dân chỉ đạo tổ chức họp trao đổi, đánh giá, quyết định và có biện pháp khắc phục  từng sự việc xẩy ra (nếu có)
3/ Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh – Phó hiệu trưởng – Phó ban
+ Chịu trách nhiệm triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của trường Mầm non Kim An phù hợp với hoạt động của trẻ và CBGVNV qua hoạt động hàng ngày và các đợt thi đua, phát động gắn với tiêu chí cụ thể tới 100% CBGVNV.
+ Phối hợp tổ chức, phát động các đợt thi đua.
+ Phối hợp với Trưởng ban để xây dựng kế hoạch.
+ TT CBGVNV thực hiện và tăng cường kiểm tra, rà soát CBGVNV thực hiện.
4/ Đ/c Nguyễn Thị Tuyền - Khối trưởng khối lớn.
+ Chịu trách nhiệm kết hợp với Ban chỉ đạo để triển khai công tác phòng, chống tham nhũng lãng phí năm 2018, đặc biệt ở khối lớn và tổ nuôi.
+ Chỉ đạo GV khối thực hiện  việc phòng, chống tham nhũng lãng phí công tác giáo dục sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống cho trẻ … phù hợp với từng độ tuổi vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
+ TT CBGVNV thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát CBGVNV thực hiện.
5/ Đ/c Nguyễn Thị Hương Ly - Bí thư chi đoàn.
+ Chịu trách nhiệm thực hiện triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018  phù hợp với hoạt động của trẻ và CBGVNV qua hoạt động hàng ngày và các đợt thi đua, phát động gắn với tiêu chí cụ thể cho đoàn viên chi đoàn.
+ Chỉ đạo GV trong khối nhỡ và bé thực hiện các hoạt động đổi mới phương pháp và hình thức dạy học phù hợp với từng độ tuổi vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
+ TT CBGVNV thực hiện và tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát CBGVNV thực hiện.
6/ Đ/c Nguyễn Thị Chuyên - Trưởng ban TTND
+ Chỉ đạo GV,NV thực hiện tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ, đảm bảo về công tác ăn bán trú hàng ngày của trẻ.
+ Chịu trách nhiệm kết hợp với Ban chỉ đạo để đôn đốc thực hiện và tăng cường  rà soát, giám sát, nhắc nhở, điều chỉnh, kiểm tra kịp thời CBGVNV thực hiện theo kế hoạch và báo cáo cho ban chỉ đạo công tác tác này hàng tháng.
7/ Đ/c Lê Thị Hòa – Tổ trưởng chuyên môn 
+ Chịu trách nhiệm kết hợp với Ban chỉ đạo để xây dưng kế hoạch, hình thức, hoạt động công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 phù hợp với hoạt động của trẻ và CBGVNV qua hoạt động hàng ngày và đôn đốc, kiểm tra việc  phòng, chống tham nhũng năm 2018  trong trường.
+ Chỉ đạo GV lồng ghép các hoạt động phù hợp với từng độ tuổi vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
+ TT CBGVNV thực hiện và tăng cường kiểm tra, rà soát CBGVNV thực hiện phòng chống tham nhũng lãng phí.
8/ Đ/c Nguyễn Thị Duyên – Trưởng ban HCMHS
+ Chịu trách nhiệm kết hợp với Ban chỉ đạo để triển khai công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 về việc chăm sóc giáo dục trẻ trong phụ huynh học sinh và nhân dân tại địa phương khi có vụ, việc cần thiết.
          - Chủ động nắm bắt để xử lý kịp thời các vấn đề nóng về giáo dục và đào tạo trong phạm vi phụ trách mà báo chí nêu và các đơn thư, phản ánh thuộc thẩm quyền của đơn vị.
- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung pháp luật phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức triển khai thực hiện với những hình thức phù hợp; đốc đốc, kiểm tra và xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Luật phòng, chống tham nhũng theo định kì, gửi về Phòng GD&ĐT theo từng quý.
IV. THỜI GIAN
Hiệu trưởng đơn vị triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo từng năm; có tổng kết mỗi năm và báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng GD&ĐT)  chậm nhất là ngày 25/11/2018.
Trên đây là kế hoạch thực hiện luật PCTN năm 2018 của trường Mầm non Kim An. Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng của trường yêu cầu các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường thực hiện có gì vướng mắc báo cáo về  ban chỉ đạo để kịp thời giải quyết./.
   
Nơi nhận:                                                                             
- PGD huyện (để b/c);
- Thanh tra ND trường (để p/h);
- Các Tổ chuyên môn trong trường;
- HCMHS;        
- Cổng thông tin điện tử của trường;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
                        
 
 
Nguyễn Thị Lan Phương
   
 

 Tags: kế hoạch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 312 | lượt tải:110
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây