Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng

Thứ hai - 19/03/2018 01:40
Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN KIM AN
        Số: 33  /BC-MNKA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     
               Kim An, ngày 12 tháng 03  năm 2018
 
 
BÁO CÁO
Công tác phòng, chống tham nhũng quý I, năm 2018

 
 
 

Thực hiện kế hoạch số 25/KH – PGD&ĐT ngày 10/01/2018 của PGD&ĐT huyện Thanh Oai kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm  2018;
Kế hoạch số: 66/KH-MN ngày 11/9/2017 của trường mầm non Kim An về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018;
Kế hoạch số: 32 /KH-MNKA ngày 08/03/2018 của trường mầm non Kim An về việc thực hiện  công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018;
Trường Mầm non Kim An cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2018 cụ thể như sau:
 
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình học sinh 
- Tổng số học sinh của trường: 261 cháu
2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Tổng số cán bộ, giáo viên, công nhân viên: 45 Đ/c
Trong đó cán bộ quản lý 3 người; giáo viên: 33 Đ/c; nhân viên: 9 Đ/c.
3. Cơ sở vật chất
+ Nhà  trường  có tổng số 09 phòng học, có 01 bếp ăn đảm bảo theo quy trình bếp một chiều, 100% trẻ đến trường  đều có nước sạch để dùng, 100% trẻ có đủ đồ dùng và dụng cụ cá nhân, 03 sân chơi tại 03 khu có cây bóng mát và 03/03 sân chơi có đồ chơi ngoài trời.
4. Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện công tác phòng chống tham nhũng.
* Thuận lợi
- Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm cao trong công tác.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường được học tập đầy đủ các văn bản hướng dẫn về công tác phòng chống tham nhũng.
- Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục được nhà trường đặc biệt quan tâm.
    * Khó khăn
- Kinh phí phục vụ cho công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng và thực hiện công tác kiểm tra giám sát còn khó khăn.
- Cán bộ được phân công làm công tác phòng chống tham nhũng, kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên công tác kiểm tra, giám sát còn hạn chế.
 
II/ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG
1. Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của đơn vị.
Chỉ đạo và thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung kế hoạch, các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường  về việc tích cực ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực giáo dục, góp phần xây dựng nhà trường trong sạch, vững mạnh.
- Phổ biến các Nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước và của ngành, trong đó có văn bản phòng, chống tham nhũng như:
- Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 của Quốc hội ngày 29/11/2005.
- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH 11 của Quốc hội ngày 29/11/2005.
- Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
- Nghị định số 107/2006/NĐ- CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách
2. Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng.
- Nhà trường đã thành lập BCĐ phòng, chống tham nhũng, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện trong năm học tới toàn thể CB,GV, NV trong nhà trường.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lí tham nhũng; củng cố lòng tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân trong các hoạt động của nhà trường.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và quyết tâm phòng chống tham nhũng của cán bộquản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động gây lãng phí, thất thoát kinh phí và tài sản trong cơ quan và nhà trường, xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, làm cho mọi hoạt động trong nhà trường được minh bạch, nâng cao tính mô phạm, mẫu mực của nhà giáo.
Trong các bếp ăn: Kiểm tra giám sát việc thực hiện công khai thực đơn và công khai tài chính, thực hành tiết kiệm khẩu phần ăn của trẻ.
Kiểm tra việc tiết kiệm năng lượng điện, tiết kiệm nước sạch…
  - Duy trì công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, một cách thường xuyên, liên tục, có biện pháp chặt chẽ, không để sơ hở trong công tác quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ.
* Tăng cường tính công khai minh bạch trong việc thực hiện các nhiệm vụ về giáo dục theo quy định của pháp luật
- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 09/2009/TT-BGD&ĐT ngày 07/5/2009 về quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt làm tốt Ba công khai (Công khai chất lượng đào tạo; công khai các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên; công khai thu, chi tài chính) và Bốn kiểm tra(Kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách giáo dục, đào tạo; kiểm tra việc thu và sử dụng học phí trong các nhà trường; kiểm tra việc sử dụng các khoản tự nguyện của cha mẹ học sinh và các tổ chức cho nhà trường; kiểm tra việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và xây dựng nhà công vụ cho giáo viên). Thực hiện nghiêm túc quy chế chi tiêu nội bộ. Công khai, minh bạch các hoạt động mua sắm tài sản công, tài chính, công tác quy hoạch cán bộ, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
*Trong công tác quản lý tài chính, ngân sách
Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc thu chi. Chấp hành tốt pháp luật về quản lý ngân sách, tài chính, Các khoản thu đã được hạch toán kế toán theo quy định của Luật Ngân sách. Mọi khoản thu, chi đều  thực hiện công khai Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT; Công văn số: 1143/SGDĐT-KHTC ngày 30/10/2009 của Sở GD&ĐT.
- Thực hiện tốt việc minh bạch, công khai về định mức chi, các dự toán kinh phí trước khi cấp kinh phí cho các trường; thanh toán, quyết toán các nguồn vốn; quản lý, sử dụng, bảo quản tài sản, trang thiết bị kỹ thuật, đồ dùng, sách thư viện và sách giáo khoa dùng chung; thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong chi tiêu hành chính công, trong sử dụng tài sản, điện nước,  chế độ công tác phí. Chấn chỉnh các khoản thu không đúng quy định ở đơn vị.
- Minh bạch trong việc mua sắm tài sản, đồ dùng, thiết bị dạy học; tuân thủ quy định của Nhà nước về thanh, quyết toán nguồn ngân sách.
- Xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Quy chế chi tiêu nội bộ.
* Thực hiện tốt việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập. Trong công tác tổ chức cán bộ
- Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập cá nhân theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.
- Công bố công khai quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, cử cán bộ nhà giáo đi học nâng cao trình độ, hợp đồng lao động, thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức; tiếp nhận, thuyên chuyển, điều động cán bộ, công chức, viên chức, chế độ chính sách, nâng bậc lương, đánh giá xếp loại thi đua của tập thể và cá nhân cán bộ, viên chức;
* Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, xác minh trong phát hiện xử lí tham nhũng, lãng phí
- Công bố công khai kết luận kiểm tra, thanh tra và kết quả kiểm tra, thanh tra có liên quan đến tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo cơ quan có thẩm quyền giải quyết; tập trung vào các lĩnh vực quản lý sử dụng ngân sách xây dựng cơ bản, sửa chữa cơ sở vật chất, chương trình mục tiêu, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng, sách thư viện; xử lý nghiêm khắc người đứng đầu cơ quan có hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc để đơn vị do mình quản lí có tham nhũng, lãng phí tiêu cực; cán bộ, công chức, viên chức có hành vi tham nhũng, lãng phí tiêu cực và sai phạm về chuyên môn.
- Kết hợp việc thanh tra, kiểm tra, đánh giá hoạt động chuyên môn, công tác quản lý sử dụng tài chính, cơ sở vật chất, công tác cán bộ, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân với việc thực hiện cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” và các cuộc vận động khác.
* Nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của các đoàn thể quần chúng trong nhà trường trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
- Nhà trường và các đoàn thể quần chúng ở nhà trường có trách nhiệm xem xét, giải quyết, làm rõ và trả lời kịp thời khi nhận được yêu cầu, đề nghị của các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm khi có thông tin về tham nhũng, liên quan đến trách nhiệm, lĩnh vực quản lý của mình.
 - Chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh mọi hành vi tham nhũng; phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.
 - Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, quán triệt, tăng cường thanh tra, kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo triển khai thực hiện Luật phòng chống tham nhũng; cung cấp các văn bản có liên quan để làm tài liệu học tập cho cán bộ, công chức, nhà giáo, viên chức của đơn vị mình. Chú trọng kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thường xuyên kiểm tra việc công khai tài chính trong các bếp ăn của nhà trường. Có trách nhiệm bảo vệ người khiếu nại, tố cáo, đấu tranh với các hành vi tham nhũng. Khen thưởng người có công chống tham nhũng. Thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ trong trường học, Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước, chương trình mục tiêu, mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học và Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.
* Việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức.
- Việc chuyển đổi vị trí công tác phân công, phân nhiệm của công chức, viên chức được tiến hành thường xuyên mỗi đầu năm học. Việc chuyển đổi được tiến hành theo kế hoạch, được công bố công khai trong nội bộ đơn vị và luôn khách quan, công tâm, khoa học và hợp lý, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ, đúng nguyên tắc hoán vị, không ảnh hưởng đến tăng, giảm biên chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
* Việc thực hiện quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng.
- Nghiêm túc thực hiện các quy định về tặng quà, nhận quà tặng và nộp lại quà tặng theo đúng quy định của pháp luật và các quy định. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định.
* Việc thực hiện cải cách hành chính.
- Nhà trường luôn tích cực trong việc thực hiện cải cách hành chính. Trong học kì đã có nhiều biện pháp cải cách hành chính đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lí các hoạt động trong nhà trường.
3. Kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng.
 - Qua hoạt động tự kiểm tra nội bộ của đơn vị không có dấu hiệu vi phạm;
- Kết quả của hoạt động thanh tra theo kỳ đã kết luận không có vi phạm;
- Kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quý I không có đơn thư khiếu nại;
- Kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ tham nhũng trong phạm vi theo dõi, quản lý của đơn vị: không có;
- Kết quả rà soát, phát hiện tham nhũng qua các hoạt động khác: không có.
II/ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THAM NHŨNG, CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG VÀ DỰ BÁO TÌNH HÌNH
1. Đánh giá tình hình tham nhũng.
- Cán bộ, giáo viên trong nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền về pháp luật với các bậc cha mẹ, nhân dân, thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng, luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Cán bộ, GV, NV trong nhà trường không có tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý của đơn vị;
2. Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng.
- Kết quả kiểm tra: 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện tốt luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 01/01 bếp ăn trong nhà trường thực hiện tốt tài chính công khai, thực hiện đảm bảo tốt thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
- Công tác tài chính được triển khai thực hiện nghiêm túc theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên về việc thu chi. Chấp hành tốt pháp luật về quản lý ngân sách, tài chính, Các khoản thu đã được hạch toán kế toán theo quy định của Luật Ngân sách. Mọi khoản thu, chi đều thực hiện công khai Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT;
- Công tác thu: Biên lai thu theo quy định của Bộ Tài chính.
- Hồ sơ, sổ sách kế toán và quyết toán được thực hiện đúng theo quy định hiện hành, không có tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức. Việc thu, chi và quyết toán đảm bảo nguyên tắc đúng mục đích, công khai, dân chủ, minh bạch.
- Tự đánh giá mức độ hoàn thành tốt mục tiêu của công tác phòng, chống tham nhũng;
III/ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ (HOẶC CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM) CỦA KỲ TIẾP THEO.
 
1.Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung và các chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về PCTN.
- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII); Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
- Thực hiện Chỉ thị số 10/CT- TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013 - 2014.
- Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”.
Triển khai thực hiện kế hoạch của phòng giáo dục và đào tạo Huyện Thanh Oai số: 572/GD&ĐT ngày 30/11/2017 V/v tổ chức “Ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trong ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 – 2018, nhà trường đã có kế hoạch triển khai “Ngày pháp luật” đã đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào trong chương trình để sinh hoạt tại đơn vị.
-Đăng tải các văn bản về phòng, chống tham nhũng lên trang Website của nhà trường.
 
2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhất là cải cách thủ tục hành chính; minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức; thực hiện Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp.
- Thực hiện công khai, minh bạch dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm.
- Xây dựng các quy định, quy trình công khai các thủ tục hành chính, chế độ và trách nhiệm của cán bộ, công chức trong quản lý và thực thi công việc theo hướng nâng cao tính công khai, minh bạch và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức; xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm trong quản lý và sử dụng cán bộ, công chức.
- Xây dựng và thực hiện cơ chế đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân về hoạt động của cơ quan; xây dựng và ban hành các quy định, quy trình thực hiện quy chế dân chủ; quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan, đơn vị.
- Hoàn thiện cơ chế thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện các quy định, chính sách và pháp luật.
 
3. Nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố và Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND huyện Thanh Oai về công tác PCTN
Nghiêm túc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ, Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/7/2013 của Thanh tra Chính phủ; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị “ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. Kế hoạch số 4605/KH-SGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Sở GD&ĐT Hà Nội về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 của Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Oai.
 
 4. Tập trung thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố”; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng.Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để phòng ngừa tham nhũng.Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.
 
5. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm nguời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.
6. Phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng:
- Ban chỉ đạo phòng, chống tham tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong nhà trường nắm bắt thông tin, xác minh những trường hợp thm nhũng, lãng phí của công trong nhà trường(nếu có) tùy thuộc vào tính chất, mức độ của hành vi mà xử lý kịp thời. Đồng thời báo cáo lãnh đạo phòng Giáo dục và đào tạo để xử lý những trường hợp nghiêm trọng.
- Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng giáo dục, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm tra quản lý, sử duungj tài chính  ngân sách, mua sắm quản lý tài sản công, kiểm tra chế độ về BHXH, BHYT của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
 
IV/ KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
-Không có kiến nghị và đề xuất.
Trên đây là báo cáo thực hiện công tác phòng chống tham nhũng quý I năm 2018.
    Trường Mầm non Kim An trân trọng báo cáo./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để b/c)
- L­ưu VT.      
 
                    HIỆU TRƯỞNG
 
             
 
 
 
 
             Nguyễn Thị Lan Phương
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 312 | lượt tải:110
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây