Kế hoạch triển khai ngày pháp luật

Thứ sáu - 22/12/2017 03:43
CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN SỐNG VÀ LÀM THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
  
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN KIM AN

Số:      /KH-MNKA
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 
 

Kim An, ngày   tháng  11 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Triển khai công tác tuyên truyền phổ biến,
giáo dục pháp luật trong trường học
Năm 2017 - 2018
 
Thực hiện công văn số 424/BGDĐT-PC ngày 13 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 14/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ thực hiện chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 (gọi chung là Ngày pháp luật).
Thực hiện Công văn số Số: 572/GD&ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2017; V/v tổ chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa  XHCNVN" trong ngành Giáo dục và Đào tạonăm 2017 ;
Thực hiện vào nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và tình hình thực tế; Trường mầm non Kim An  xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đảm bảo ý thức chấp hành pháp luật của CBGVNV trong trường năm học 2017 - 2018 với các nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.
1. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, nâng cao ý thức tự giác, tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, học sinh trong trường.
- Gắn giáo dục pháp luật với công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, giáo dục văn hoá truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh, HS.
- Chọn lọc các hình thức, biện pháp PBGDPL có hiệu quả, phù hợp từng đối tượng học sinh; Đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hoá các hoạt động nhằm phù hợp với trẻ, đặc điểm tình hình thực tế địa phương và nhiệm vụ năm học của nhà trường.
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tuyên truyền nâng cao nhận thức của CBGVNV và trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong nhà trường về mục đich, ý nghĩa ngày pháp luật. Triển khai thực hiện nội dung Kế hoạch hành động “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Từ đó, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức tôn trọng pháp luật của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh trong trường.
- Gắn giáo dục pháp luật, an toàn giao thông, ngày pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị , pháp lý sâu rộng qua đó giáo dục văn hoá truyền thống và rèn luyện ý thức tự nguyện, tự giác tìm hiểu, chấp hành, tạo chuyển biến mới về hiệu quả thực thi pháp luật của cán bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.
- Đảm bảo công tác PBGDPL được thực hiện một cách linh hoạt, sáng tạo, đa dạng hoá các hoạt động, không ngừng đổi mới, sáng tạo để phong phú hình thức, biện pháp tuyên truyền, kết hợp hài hoà các hình thức, biện pháp nhằm áp dụng hiệu quả và phù hợp tình hình thực tế của nhà trường
2. Nội dung: 
a) Các nội dung pháp luật trong nhà trường đảm bảo tôn vinh Hiến pháp, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn ngành, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;
b) Tuyên truyền, phổ biến các luật liên quan nhiều đến nhà trường, thầy giáo, cô giáo và các em học sinh; đảm bảo Ngày pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị - pháp lí của thủ đô gắn với quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đảng bộ thành phố và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020); chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017- 2018 của ngành giáo dục;
c) Các văn bản, nội dung cần phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên và học sinh:
- Luật an toàn giao thông, Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật trẻ em; Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống HIV/AIDS, vấn đề bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; chống bắt cóc; Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Quy chế dân chủ và vấn đề dân chủ trong trường học; Luật công chức, Luật viên chức; các luật sủa đổi ban hành trong năm 2017;
- Các văn bản về nhà trường như điều lệ, quy chế liên quan đến giáo viên và học sinh.
3. Nhiệm vụ trọng tâm:
3.1. Tham gia tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về những kiến thức cơ bản của một số nội dung điều luật quan trọng liên quan trực tiếp đến nhà trường do các cấp tổ chức.
3.2. Phối hợp triển khai có hiệu quả các nội dung hoạt động trong năm học 2017 - 2018 của Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”.
3.3. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các điều kiện bảo đảm cho công tác PBGDPL trong toàn ngành; Nâng cao chất lượng phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL. 
3.4. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá như: sinh hoạt CLB pháp luật, nói chuyện chuyên đề, thi “Bé với ATGT và Bảo vệ môi trường” thông qua đó tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS.
  3.5. Tăng cường bổ sung tư liệu, đồ dùng cho tủ sách pháp luật; xây dựng tập san; cập nhật thông tin; thiết kế panô, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu …để phục vụ các hoạt  động tuyên truyền, PBGDPL.
  3.6. Thực hiện có hiệu quả công tác xử lý vi phạm pháp luật trong nhà trường và báo cáo phòng GD&ĐT hàng tháng.
  4. Biện pháp thực hiện.
  4.1. Kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền, PBGDPL trong các cơ sở giáo dục.
  Đảm bảo đủ cơ cấu, thành phần trong Ban chỉ đạo gồm cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, giáo viên và đại diện cha mẹ HS. Ban chỉ đạo đảm bảo lịch sinh hoạt thường kỳ tháng, quý, học kỳ và kết thúc năm học; hàng năm tổng kết đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và định ra phương hướng hoạt động cho thời gian tiếp theo.   
4.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức.
   Quán triệt công văn số 424/BGDĐT-PC ngày 13 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 14/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ thực hiện chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 (gọi chung là Ngày pháp luật).
Tham gia các lớp tập huấn dành cho cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán về phương pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật nhằm tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp quản lý về vai trò của PBGDPL trong nhà trường; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện PBGDPL;
          Phát hành tờ gấp, sách hỏi – đáp pháp luật, đĩa hình, băng video, panô, áp phích tuyên truyền của các cấp tới các lớp và 100% CBGVNV và phụ huynh trong nhà trường; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hội thi phù hợp.
Tăng cường số lượng và chất lượng tài liệu giáo dục pháp luật bổ sung cho thư viện trường học nhằm phát huy có hiệu quả vai trò tủ sách pháp luật trong việc tuyên truyền PBGDPL cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, HS.
4.3. Đa dạng hoá các hình thức PBGDPL trong nội, ngoại khóa.
Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức pháp luật theo hình thức, hoạt động phù hợp từng đối tượng và độ tuổi của trẻ theo các văn bản pháp quy, quy định của Bộ GD&ĐT;
Trong giáo dục ngoại khoá: tăng cường tổ chức các hình thức thực hành PBGDPL hiệu quả như: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”  với  chủ đề về ATGT và bảo vệ môi trường; lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thư viện…; tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh của nhà trường;
Trong triển khai, thường xuyên cập nhật kiến thức pháp luật mới để tuyên truyền, phổ biến thông qua các hoạt động giáo dục tạo niềm tin, tình cảm pháp luật cho cán bộ, giáo viên, HS; kịp thời bổ sung kiến thức cho bài học chính khóa, nâng cao chất lượng dạy học.
Triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
4.4. Bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác PBGDPL.
Bồi dưỡng kiến thức pháp luật phự hợp, liên quan đến chương trình chăm sóc, giáo dục trẻ cho giáo viên.
Xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên có trình độ pháp lý, có nhiệt huyết phụ trách công tác PBGDPL tại trường;
Khuyến khích cỏn bộ, giáo viên nghiên cứu, viết SKKN về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.
4.5. Tăng cường đầu tư cung cấp thiết bị, tài liệu phục vụ công tác PBGDPL trong nhà trường.
Xây dựng kế hoạch bổ sung đủ tài liệu, vận động phụ huynh ủng hộ (sách tham khảo về pháp luật theo chuyên đề; các đề cương tuyên truyền pháp luật; sách hỏi đáp pháp luật, sách pháp luật phổ thông; các báo, tạp chí chuyên ngành về luật, sách hệ thống hoá về pháp luật và tài liệu PBGDPL khác) phục vụ giảng dạy và học tập cho cán bộ, giáo viên, HS tại thư viện nhà trường.
Duy trì và phát triển tủ sách giáo dục pháp luật trong các thư viện nhà trường. Trong kế hoạch hoạt động của thư viện, chú ý triển khai sử dụng có hiệu quả sách, tài liệu và thiết bị phục vụ PBGDPL trong nhà trường; xây dựng phong trào đọc sách pháp luật trong cán bộ, giáo viên, HS;
4.6. Phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan một cách chặt chẽ và tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL trong nhà trường
Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường với Tư pháp, ban Văn hoá - thông tin - Truyền thông, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của xã Kim An,  Ban đại diện cha mẹ học sinh… để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL;
Tăng cường xã hội hóa các hoạt động PBGDPL, huy động sự tham gia của các tổ chức kinh tế, tổ chức quốc tế và các tổ chức cá nhân vào công tác PBGDPL trong nhà trường. 
4.7. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, đánh giá.
Ban chỉ đạo tiến hành tự kiểm tra, đánh giá những kết quả, những chuyển biến từ các hoạt động tuyên truyền, PBGDPL. Từ đó, đúc rút bài học kinh nghiệm, tiếp tục thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng PBGDPL trong nhà trường.
5. Yêu cầu.
Quán triệt đầy đủ nội dung yêu cầu :
a) Các nội dung pháp luật trong nhà trường đảm bảo tôn vinh Hiến pháp, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn ngành, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;
b) Tuyên truyền, phổ biến các luật liên quan nhiều đến nhà trường, thầy giáo, cô giáo và các em học sinh; đảm bảo Ngày pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị - pháp lí của thủ đô gắn với quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đảng bộ thành phố và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020); chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017- 2018 của ngành giáo dục;
c) Các văn bản, nội dung cần phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên và học sinh:
- Luật an toàn giao thông, Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật trẻ em; Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống HIV/AIDS, vấn đề bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; chống bắt cóc; Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Quy chế dân chủ và vấn đề dân chủ trong trường học; Luật công chức, Luật viên chức; các luật sủa đổi ban hành trong năm 2017, đến CBGVNV và phụ huynh;
- Các văn bản về nhà trường như điều lệ, quy chế liên quan đến giáo viên và học sinh
Mỗi CB công chức, GV, phụ huynh trong trường đều có nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật và các Bộ Luật…. với ý thức tự giác cao;
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phải đảm bảo sâu rộng, phù hợp, sát đối tượng đạt hiệu quả giáo dục cao; tuyên truyền giáo dục phối hợp với kiểm tra xử lý, kiên quyết xử phạt nghiêm khắc với CBGVNV cố tình vi phạm pháp luật và Luật khi tham gia giao thông.
II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN:
1. Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học gồm 08 đ/c:
1. Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương           - Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo
2. Đ/c Trịnh Thị Lai                            -PHT- Chủ tịch công đoàn - PB chỉ đạo
3. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh                   - Phó hiệu trưởng - Phó ban.
4. Đ/c Nguyễn Thị Tuyền                   - Khối trưởng khối lớn - Ủy viên
5. Đ/c Nguyễn Thị Hương Ly              - Bí thư chi đoàn - Ủy viên
6. Đ/c Nguyễn Thị Chuyên                 -Trưởng ban TTND - Ủy viên
7. Đ/c Lê Thị  Hòa                              - Tổ trưởng chuyên môn - Ủy viên
8. Đ/c Nguyễn Thị Duyên                   - Trưởng ban ĐDCMHS nhà trường.
* Phân công trách nhiệm như sau:
1/ Đ/c Nguyễn Thị Lan Phương - Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo.
+ Phụ trách chung về việc thực hiện triển khai tuyên truyền, PBGDPL và Bộ luật khác phù hợp với chương trình chăm sóc giáo dục trẻ và CBGVNV trong nhà trường.
+ Xây dựng các báo cáo sơ kết, tổng kết.
+ Xây dựng các kế hoạch hoạt động và tuyên truyền.
+ Rà soát, kiểm tra việc thực hiện của các thành viên trong Ban chỉ đạo và CBGVNV trong toàn trường.
2/ Đ/c Trịnh Thị Lai - Chủ tịch công đoàn - Phó ban chỉ đạo.
+ Chịu trách nhiệm thực hiện triển khai tuyên truyền, PBGDPL và các Bộ luật khác phù hợp với hoạt động của trẻ và CBGVNV bằng các hoạt động hàng ngày và  các đợt thi đua, phát động gắn với tiêu chí cụ thể cho đoàn viên công đoàn.
+ Chịu trách nhiệm tổ chức, phát động các đợt thi đua.
+ Phối hợp với Trưởng ban để xây dựng kế hoạch.
+ Chỉ đạo GV lồng ghép các hoạt động, các nội dung văn bản pháp luật phù hợp với từng độ tuổi vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
3/ Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh – Phó hiệu trưởng – Phó ban
+ Chịu trách nhiệm thực hiện triển khai tuyên truyền, PBGDPL và các Bộ luật khác phù hợp với hoạt động của trẻ và CBGVNV qua hoạt động hàng ngày và các đợt thi đua, phát động gắn với tiêu chí cụ thể tới 100% CBGVNV.
+ Phối hợp tổ chức, phát động các đợt thi đua.
+ Phối hợp với Trưởng ban để xây dựng kế hoạch.
+ TT CBGVNV thực hiện và tăng cường kiểm tra, rà soát CBGVNV thực hiện.
4/ Đ/c Nguyễn Thị Tuyền - Khối trưởng khối lớn.
+ Chịu trách nhiệm kết hợp với Ban chỉ đạo để triển khai tuyên truyền, PBGDPL và TTATGT, đặc biệt ở khối lớn và tổ nuôi.
+ Chỉ đạo GV khối lồng ghép các hoạt động, các nội dung văn bản pháp luật phù hợp với từng độ tuổi vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
+ TT CBGVNV thực hiện và tăng cường kiểm tra, rà soát CBGVNV thực hiện.
5/ Đ/c Nguyễn Thị Hương Ly - Bí thư chi đoàn.
+ Chịu trách nhiệm thực hiện triển khai tuyên truyền, PBGDPL và các Bộ luật khác phù hợp với hoạt động của trẻ và CBGVNV qua hoạt động hàng ngày và các đợt thi đua, phát động gắn với tiêu chí cụ thể cho đoàn viên chi đoàn.
+ Chỉ đạo GV trong khối nhỡ và nhà trẻ lồng ghép vào các hoạt động, các nội dung văn bản pháp luật phù hợp với từng độ tuổi vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
+ TT CBGVNV thực hiện và tăng cường kiểm tra, rà soát CBGVNV thực hiện.
6/ Đ/c Nguyễn Thị Chuyên - Trưởng ban TTND
+ Chịu trách nhiệm kết hợp với Ban chỉ đạo để đôn đốc, kiểm tra, rà soát việc chấp hành pháp luật và các Bộ luật khác qua hoạt động hàng ngày của CBGVNV và trẻ trong trường.
+ Chỉ đạo GV lồng ghép các hoạt động, các nội dung văn bản pháp luật phù hợp với từng độ tuổi vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
+ TT CBGVNV thực hiện và tăng cường kiểm tra, rà soát CBGVNV thực hiện.
7/ Đ/c Lê Thị Hòa – Tổ trưởng chuyên môn 
+ Chịu trách nhiệm kết hợp với Ban chỉ đạo để xây dưng kế hoạch, hình thức, hoạt động của pháp luật và các Bộ luật khác phù hợp với hoạt động của trẻ và CBGVNV qua hoạt động hàng ngày và đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của CBGVNV trong trường.
+ Chỉ đạo GV lồng ghép các hoạt động, các nội dung văn bản pháp luật phù hợp với từng độ tuổi vào các hoạt động hàng ngày của trẻ.
+ TT CBGVNV thực hiện và tăng cường kiểm tra, rà soát CBGVNV thực hiện.
8/ Đ/c Nguyễn Thị Duyên – Trưởng ban ĐDCMHS
+ Chịu trách nhiệm kết hợp với Ban chỉ đạo để triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục PBGDPL và các Bộ luật khác phù hợp với chăm sóc giáo dục trẻ trong phụ huynh học sinh và nhân dân tại địa phương.
III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
1. Nội dung trọng tâm công tác:
1.1. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sâu rộng về pháp luật và các bộ Luật khác.
- BCĐ có kế hoạch cộng tác với các tuyên truyền viên của ngành, huyện về PBGDPL và các Bộ Luật khác về ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phổ biến, giáo dục sâu rộng về vị trí vai trò của Hiến pháp và pháp luật cũng như thường xuyên nghiên cứu và quán triệt các chủ trường, đường lối của Đảng, văn bản pháp luật của nhà nước, các Luật lệ ATGT cho 100% CBGVNV như: Luật hình sự, Luật giáo dục, Luật công chức, Luật chống buôn bán phụ nữ trẻ em, Luật chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân, Luật bình đẳng giới,  Luật chăm sóc thiếu niên, nhi đồng, luật phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, Luật bảo vệ môi trường, Quy chế dân chủ cơ sở. Luật giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường sắt; Các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thành phố, của ngành…. Đưa  một số  nội dung Pháp luật đơn giản về: Giao thông, gia đình, môi trường, vệ sinh nơi công cộng, VSATTP... vào các hoạt động của trẻ nhằm hình thành một số yếu tố tâm lý ban đầu mang tính Luật, chuẩn bị tâm thế cho trẻ vào lớp 1. Tuyên truyền về những hành vi vi phạm, những hình ảnh về tai nạn giao thông, những gương người tốt, việc tốt trong việc chấp hành Luật giao thông đường bộ và các Bộ Luật khác.
- BCĐ phối hợp với Ban chấp hành công đoàn xây dựng thư viện về PBGDPL và các Bộ Luật khác để đoàn viên công đoàn trong trường có nguồn tư liệu tìm hiểu nâng cao hiểu biết về PL và các Bộ Luật khác.
1.2. Phát động, triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Duy trì và thực hiện nghiêm túc các quy định về Văn hoá giao thông và các Bộ Luật khác đưa vào tiêu chí thi đua hàng tháng để thực hiện.
- BCĐ có kế hoạch xây dựng lịch trình triển khai PBGDPL và các Bộ Luật theo tuần, tháng cụ thể. Đưa các tiêu chí vào thi đua tháng. Thực hiện việc rà soát, kiểm tra khen, chê kịp thời các cá nhân trong thực hiện.
1.3. Tổ chức giao lưu, toạ đàm về vai trò của CBGVNV và phụ huynh trong việc ý thức chấp hành pháp luật và tham gia gìn giữ trật tự ATGT đặc biệt là chống ùn tắc giao thông trước cổng trường và nội dung các văn bản hướng dẫn như: a) Các nội dung pháp luật trong nhà trường đảm bảo tôn vinh Hiến pháp, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật trong toàn ngành, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật;
b) Tuyên truyền, phổ biến các luật liên quan nhiều đến nhà trường, thầy giáo, cô giáo và các em học sinh; đảm bảo Ngày pháp luật thực sự phát huy hiệu lực, hiệu quả trong đời sống chính trị - pháp lí của thủ đô gắn với quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đảng bộ thành phố và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020); chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017- 2018 của ngành giáo dục;
c) Các văn bản, nội dung cần phổ biến, tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên và học sinh:
- Luật an toàn giao thông, Bộ luật hình sự sửa đổi, Luật trẻ em; Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, phòng chống HIV/AIDS, vấn đề bạo lực học đường, xâm hại tình dục trẻ em; chống bắt cóc; Luật phổ biến giáo dục pháp luật; Quy chế dân chủ và vấn đề dân chủ trong trường học; Luật công chức, Luật viên chức; các luật sủa đổi ban hành trong năm 2017, đến CBGVNV và phụ huynh;
- Các văn bản về nhà trường như điều lệ, quy chế liên quan đến giáo viên và học sinh
Kế hoạch số 572/KH-PGD&ĐT ngày 30/10/2017 của phòng GD&ĐT huyên Thanh Oai về thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ngành GD&ĐT huyện Thanh Oai năm 2016;
- Tổ chức giao lưu, tọa đàm, phổ biến trong CBGVNV, phụ huynh, học sinh qua các hình thức Hội thi tuyên truyền về PBGDPL và các Bộ Luật khác; Bộ với an toàn giao thông và bảo vệ môi trường... Qua đó, khuyến khích được vai trò của từng cá nhân trong cuộc phát động.
2. Hình thức triển khai:
- Tổ chức lồng ghép trong các buổi họp nhà trường, họp công đoàn, chi đoàn, chi bộ...
- Tuyên truyền qua hệ thống loa đài phát thanh của trường vào giờ đón và trả trẻ vào sáng thứ tư, thứ sáu hàng tuần.
- Tuyên truyền bằng các tiểu phẩm, panô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi, khẩu hiệu ngày pháp luật Việt Nam năm 2016….
 - Khuyến khích tổ chức các hình thức thi tìm hiểu Luật giao thông trong cán bộ, giáo viên, học sinh tại trường, trong các chủ điểm của chương trình chăm sóc giáo dục trẻ thông qua các hình thức: Thi tiểu phẩm trên sân khấu; Hội thi tuyên truyền về PBGDPL và cỏc Bộ Luật khác; Bộ với an toàn giao thông và bảo vệ môi trường…
- Thực hiện tốt lồng ghộp nội dung về PBGDPL và cỏc Bộ Luật khác, An toàn trường học vào các hoạt động của trẻ như hoạt động: "Tìm hiểu một số luật lệ giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy", dạy hát Quốc ca; "Bài học giao thông", kể chuyện về LLATGT…
3. Giải pháp thực hiện:
3.1. Chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể công đoàn, chi bộ, chi đoàn tuyên truyền, cổ động để CBGVBNV, phụ huynh, học sinh nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, Nghị định của Chính phủ, Quy định của thành phố, các qui định về trật tự ATGT, tổ chức ngày pháp luật tại trường qua các hình thức thông qua tranh ảnh, khẩu hiệu, pano, áp phích lồng ghép trong việc giảng dạy chuyên môn về pháp luật về an toàn giao thông để mọi người cùng tham gia thực hiện.
3.2. Tổ chức lễ ký cam kết trong CBGVNV không vi phạm Luật và chấp hành tốt khi tham gia giao thông; BCĐ phối hợp với công đoàn và các đồng chí trong tổ bảo vệ thực hiện có hiệu quả các biện pháp chống ùn tắc giao thông tại cổng trường vào đầu giờ và giờ tan học.
3.3. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, khối lớp làm tốt công tác ATGT trong trường và các Bộ Luật khác; Đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm đối với những cá nhân vi phạm những quy định về pháp luật và các Bộ Luật khác theo đúng thẩm quyền.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông ở các lớp. Sơ kết, tổng kết báo cáo đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của các tổ chuyên môn với Ban chỉ đạo nhà trường
3.4.  Đưa vào nội dung thi đua để đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong việc thực hiện pháp luật và các Bộ Luật khác.
4. Thời gian thực hiện và chế độ thông tin, báo cáo:
-  Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm học 2017 – 2018. Cụ thể như sau:
+ Tháng 10/2017: Thành lập Ban chỉ đạo về phổ biến giáo dục pháp luật và các Bộ Luật khác theo hướng dẫn. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tổ chức cho CBGVNV cùng với phụ huynh ký cam kết không vi phạm pháp luật, qui định khi tham gia giao thông và các Bộ Luật khác. Phân công hợp lý các đồng chí trong Ban chỉ đạo phối hợp với tổ bảo vệ làm nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo trật tự giao thông tại cổng trường vào đầu giờ và giờ tan học.
+ Từ tháng 11 -> tháng 12/2017: Đưa việc học tập văn bản pháp luật của nhà nước, các luật lệ ATGT và các Bộ Luật khác cho 100% CBGVNV như: Luật hình sự, Luật giáo dục, Luật công chức, Luật chống buôn bán phụ nữ trẻ em, Luật chống bạo lực gia đình, Luật hôn nhân, Luật bình đẳng giới,  Luật chăm sóc thiếu niên , nhi đồng, luật phòng chống ma tuý, HIV/AIDS, Luật bảo vệ môi trường, Quy chế dân chủ cơ sở. Luật giao thông…; các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Thành phố, của ngành về công tác đảm bảo TTATGT vào nội dung các họp nhà trường, chi bộ, sinh hoạt công đoàn, chi Đoàn, và hoạt động ngoại khóa và tổ chức Hội thi: “Bé khéo tay” với chủ đề về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường.
+ Tháng 12/2017: Thực hiện sơ kết kết quả thực hiện.
+ Tháng 1, 2, 3/2018: Tiếp tục phát động phong trào thi đua hưởng ứng "Hội thi tuyên truyền về PBGDPL và TTATGT". Tổ chức hội giảng với chủ đề lồng ghép giáo dục an toàn giao thông và các Bộ Luật khác phù hợp; Tuyên truyền tranh ảnh, khẩu hiệu, pa nô về chấp hành pháp luật và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
+ Tháng 4, 5/2018: Kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện. Tổng kết, đánh giá thi đua cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh trong việc thực hiện pháp luật đảm bảo trật tự ATGT, an ninh trạt tự và các Bộ Luật khác.
- Nhà trường báo cáo về Phòng GD&ĐT hàng tháng.
Ngoài ra, khi có những vụ việc đột xuất, nổi cộm gây ảnh hưởng tới an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở trong trường, nhà trường báo cáo kịp thời với phòng Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Trên đây là kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền phổ biến  giáo dục pháp luật trong trường học của trường mầm non Kim An năm học 2017- 2018, đề nghị các Đ/C CBGV- NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện, có gì vướng mắc cần trao đổi xin các Đ/c phản ánh về BGH để được hướng dẫn, giúp đỡ  kịp thời!
   Nơi nhận
  - Phòng GD&ĐT : để báo cáo;
 - Các lớp trong trường: để thực hiện;
 - Lưu VT.   
                                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                      Nguyễn Thị Lan Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kế hoạch hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các Bộ luật khác năm học 2017 - 2018
 
Thời gian Nội dung tuyên truyền Đối tượng tuyên truyền
10,11/2017 - Luật PBGDPL
- Luật GT đường bộ, đường sắt.
- Luật bảo vệ môi trường.
- Luật ATTP.
- Luật phòng chống cháy nổ.
- Nghị định 36 của Thủ tướng chính phủ.
- Quy chế dân chủ tại trường.
 
- 100% CBGVNV, phụ huynh và học sinh các độ tuổi trong nhà trường.
12/2017 - Luật GT đường bộ, đường sắt.
- Luật bảo vệ môi trường.
- Luật ATTP.
- Luật giáo dục.
- Luật hôn nhân và gia đình.
- Nghị định 406 của Thủ tướng chính phủ.
- Luật tiếp công dân.
- Hiến pháp 2013.
- Quy chế dân chủ tại trường.
 
- 100% CBGVNV, phụ huynh và học sinh các độ tuổi trong nhà trường.
01/2018 - Luật thi đua, khen thưởng.
- Luật GT đường bộ, đường sắt.
- Luật bảo vệ môi trường.
- Luật ATTP.
- Luật công chức.
- Luật chống buôn bán phụ nữ.
- Luật chăm sóc thiếu niên, nhi đồng
- Nghị định 406 của Thủ tướng chính phủ.
- Luật BHYT; BHXH.
- Quy chế dân chủ tại trường.
 
- 100% CBGVNV, phụ huynh và học sinh các độ tuổi trong nhà trường.
03/2018 - Luật xử lý vi phạm hành chính.
- Luật GT đường bộ, đường sắt.
- Luật bảo vệ môi trường.
- Luật ATTP.
- Luật chống tội phạm.
- Luật giáo dục.
- Luật phòng chống ma túy, HIV/AIDS.
- Luật phòng chống tham nhũng.
- Quy chế dân chủ tại trường.
- Nghị định 27/2012 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giáo dục.
- 100% CBGVNV, phụ huynh và học sinh các độ tuổi trong nhà trường.
04/2018 - Luật GT đường bộ, đường sắt.
- Luật bảo vệ môi trường.
- Luật ATTP.
- Luật giáo dục.
- Luật hôn nhân và gia đình.
- Nghị định 406 của Thủ tướng chính phủ.
- Luật tiếp công dân.
- Hiến pháp 2013.
- Quy chế dân chủ tại trường.
 
- 100% CBGVNV, phụ huynh và học sinh các độ tuổi trong nhà trường.
05/2018 - Luật thi đua, khen thưởng.
- Luật GT đường bộ, đường sắt.
- Luật bảo vệ môi trường.
- Luật ATTP.
- Luật công chức.
- Luật chống buôn bán phụ nữ.
- Luật chăm sóc thiếu niên, nhi đồng
- Nghị định 406 của Thủ tướng chính phủ.
- Luật BHYT; BHXH.
- Quy chế dân chủ tại trường.
 
- 100% CBGVNV, phụ huynh và học sinh các độ tuổi trong nhà trường.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UBND HUYỆN THANH OAI
TRƯỜNG MN KIM AN

Số:    /QĐ-MNKA
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   
 

Kim An, ngày   tháng10 năm 2017
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
trường Mầmnon Kim An.
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON KIM AN
 
Căn cứ Thực hiện công văn số 424/BGDĐT-PC ngày 13 tháng 9 năm 2017 về việc hướng dẫn hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2017; Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 14/9/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ thực hiện chức "Ngày pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam" trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2017 (gọi chung là Ngày pháp luật).
Căn cứ vào công văn số 572/KH-PGD&ĐT ngày 30/10/2017 của phòng GD&ĐT huyện Thanh Oai về thực hiện tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ngành GD&ĐT huyện Thanh Oai năm  học 2017 -2018;
Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và tình hình thực tế;
 
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện giáo dục, phổ biến pháp luật năm học 2017 - 2018 (Có danh sách kèm theo)
Điều 2: Các đồng chí trong Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổ chức và triển khai các hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật trong toàn trường.
Điều 3: Ban chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các Bộ Luật khác. Các đồng chí có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
 Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG
 - Phòng GD&ĐT : để báo cáo;
 - Các lớp trong trường: để thực hiện;
 - Lưu VT.   
                                                                                       
 
 
 
 
                                                                           Nguyễn Thị Lan Phương
 
 
 
 
 
 
Danh sách Ban chỉ đạo tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật
Trường mầm non  Kim An  năm học 2017- 2018;
 
1. Đ/c Nguyễn Thi Lan phương           - Hiệu trưởng - Trưởng ban chỉ đạo
2. Đ/c Trịnh Thị Lai                            - PHT - Chủ tịch công đoàn - PB chỉ đạo
3. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh                   - Phó hiệu trưởng - Phó ban.
4. Đ/c Nguyễn Thị Tuyền                   - Khối trưởng khối lớn - Ủy viên
5. Đ/c Nguyễn Thị Hương Ly              - Bí thư chi đoàn - Ủy viên
6. Đ/c Nguyễn Thị Chuyên                 - Trưởng ban TTND - Ủy viên
7. Đ/c Lê Thị Hòa                               - Tổ trưởng chuyên môn - Ủy viên
8. Đ/c Nguyễn Thị Duyên                   - Trưởng ban ĐDCMHS nhà trường.
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 312 | lượt tải:110
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây