Kế hoạch triển khai CNTT 2017 -2018

Chủ nhật - 14/01/2018 03:17
Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT vào trong quản lý giáo dục MN
 

UBND HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG mn kim an
   
Sè:67/ KH – MNKA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                    Kim An, ngày 25   tháng10 năm 2017.
       
 KẾ HOẠCH
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Năm học 2017 – 2018.

 
 
 

Căn cứ Hướng dẫn số 3174/BGDDT-CNTT ngày 22 tháng 9 năm 2017 của sở giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ (CNTT) năm học 2017-2018.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017– 2018.
        Trường MN Kim An xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017 - 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích: Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
2. Yêu cầu: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện đầy đủ các nội dung công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học và học cũng như trong công tác giáo dục, quản lý.
3. Các chỉ tiêu chính:
        -  Phổ cập trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT cho 97% giáo viên, nhân viên; 100%. GV biết sử dụng máy vi tính, nâng trình độ GV có chứng chỉ Tin học từ A trở lên.
- 97% giáo viên ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy: 97% giáo viên biết sử dụng phần mềm dạy học và soạn giáo án vi tính, bài giảng điện tử, phần mềm QL điểm.
          - 100%  CB,GV, NV biết khai thác mạng Internet, sử dụng hòm th­ư điện tử, website của PGD, của nhà trường.
          - Trong năm học mỗi giáo viên xây dựng được ít nhất 2 bài giảng điện tử góp phần xây dựng kho học liệu điện tử của trường, Phòng GD&ĐT và của Ngành.
         -  97% giáo viên sử dụng giáo án đánh máy.
         - Mỗi nhóm chuyên môn xây dựng ít nhất 01 bài giảng E - learning trong năm học.
         - 100% giáo viên dự thi GV giỏi có ứng dụng CNTT trong bài dạy.
         - 100% GV có tư liệu đưa lên website nhà trường; mỗi tháng đưa 1 bài.
 - Sử dụng đồng bộ các phần mềm quản lý: Quản lý học sinh và kết quả học tập, QL tài chính, nhân sự, QL thư viện.
- Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng CNTT như bổ sung máy tính, máy chiếu…
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1.Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT
Quán triệt nhiệm vụ ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của nhà trường tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong các năm qua.
         Tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường về nội dung của các văn bản quan trọng được dùng làm căn cứ xây dựng kế hoạch.
2.Khai thác website của Sở GD&ĐT Hà Nội
Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Sở GDĐT tại các địa chỉ www.hanoiedu.vn.  Thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận thông tin văn bản giữa Phòng GD&ĐT với nhà trường qua thư điện tử http://mail.hanoiedu.vn. Hàng ngày, mở hộp thư điện tử và truy cập website của ngành.  
3. Định hướng xây dựng, khai thác và cập nhật thông tin website của nhà trường
Trường MN Kim An đã có trang web riêng  mnkiman.thanhoai.edu.vn/ đã và đang đi vào hoạt động có hiệu quả cao từ năm 2016 đến nay.
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên viết bài, cung cấp thông tin đưa lên trang web của trường đảm bảo thường xuyên cập nhật.
4.Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và E-learning.
 Tiếp tục triển khai cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng E-learning, ứng dụng CNTT” cấp trường và tham dự cấp huyện do Phòng GD&ĐT tổ chức.  
 Tích cực triển khai soạn bài giảng điện tử bằng các phần mềm công cụ E –learning theo chuẩn quốc tế SCORM. Huy động giáo viên tham gia đóng góp các bài trình chiếu, bài giảng E-learning về Phòng, Sở GD&ĐT địa chỉ là http://e-learning.hanoiedu.vn.
Các hoạt động về ứng dụng CNTT trong dạy và học gồm: 
- Soạn giáo án, bài trình chiếu và bài giảng điện tử.
- Tích cực áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học.
     5. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học
          “Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng hoạt động và giúp trẻ được làm quen với tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT” (Theo Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ).
           Tổ chức hướng dẫn cụ thể cho giáo viên các môn học tự triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học của mình nhằm tăng cường hiệu quả dạy học qua các phương tiện nghe nhìn, kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của trẻ. Ví dụ: Giáo viên muốn dạy âm nhạc, tạo hình… cần tự khai thác, trực tiếp sử dụng qua mạng để làm phong phú nội dung dạy nhạc  và phương pháp của hoạt động âm nhạc, tạo hình… Tương tự như vậy với các hoạt động khác.
          Các giáo viên cần tích cực, chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các hoạt động trên website http://e-learning.hanoiedu.vn để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập.
Khuyến khích giáo viên chủ động tự soạn giáo án, bài giảng và tài liệu giảng dạy để ứng dụng CNTT trong các hoạt động của trẻ.
Tham khảo mẫu giáo án đã được đưa lên mạng giáo dục.
6. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành và quản lý hành chính.
     7. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ứng dụng CNTT cho giáo viên, nhân viên.
 Tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT.  Tổ chức có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng theo hướng thiết thực, cập nhật, ưu tiên sử dụng phần mềm mã nguồn mở, khai thác thông tin trên Internet, giới thiệu những địa chỉ hay, có ích với giáo viên.
 Bố trí một giáo viên kiêm nhiệm phụ trách ứng dụng CNTT.
 Tổ chức ít nhất 01 buổi bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho 100% giáo viên, nhân viên. Nội dung bồi dưỡng là các kỹ năng cơ bản (soạn thảo văn bản, khai thác Internet, sử dụng thư điện tử, phần mềm trình chiếu...), biết ứng dụng CNTT trong công tác, giảng dạy.
   8. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất thiết bị CNTT và truyền thông, làm cơ sở cho việc ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập.
Tăng cường trang bị máy tính có kết nối mạng Internet trong thư viện để thu hút giáo viên khai thác thông tin.Tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hệ thống máy tính và thiết bị điện tử.
9. Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT
Phụ trách chính: bà Trịnh Thị Lai - Phó hiệu trưởng  
Mỗi tổ phân công giáo viên nòng cốt về ứng dụng CNTT trong giảng dạy và kiêm nhiệm phụ trách CNTT
III. BIỆN PHÁP CHUNG
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường học nâng cao trình độ tin học.  Các kiến thức về Soạn thảo, chỉnh sửa, trình chiếu, kiến thức mạng intenet, khai thác intenet, làm quen với các phần mềm dạy học như bản đồ tư duy, nghiệp vụ trình chiếu trên lớp, cài đặt máy tính.
    - Tổ chức tập huấn cho giáo viên nắm cơ bản ứng dụng của phần mềm chủ yếu trong bài giảng (phần mềm PowerPoint) lựa chọn những kiến thức cơ bản nạp vào máy tính, chọn hiệu ứng phù hợp cho từng kiến thức, từng câu hỏi để tạo điểm nhấn cho mỗi đơn vị kiến thức.
    - Tạo những nhân tố làm yếu tố  thúc đẩy phong trào ứng dụng CNTT vào giảng dạy dưới hình thức chuyên đề đổi mới phương pháp.
     - Yêu cầu ngày càng cao đối với các bài giảng điện tử ở tất cả các môn học tiến tới xây dựng ngân hàng giáo án ở tất cả các môn học.
     - Khai thác và sưu tầm các phần mềm hỗ trợ cho bài giảng trên phần mềm PowerPoint, những phần mềm mang tính đặc trưng bộ môn.
    - Sử dụng và khai thác có hiệu quả website của Sở, Phòng GD&ĐT.
    - Tăng cường đầu tư CSVC,trang thiết bị phục vụ công tác ứng dụng CNTT trong dạy học và công tác giáo dục. Trong năm học 2017-2018 nhà trường mua, đầu tư thêm máy giúp các  cô giáo đến khai thác thông tin và phục vụ học sinh thi trên mạng
    IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tháng 10/2017Xây dựng và phổ biến Kế hoạch ứng dựng CNTT nhà trường.
- Tháng 11/2017 Phát động và triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-learning cấp trường. Yêu cầu mỗi tổ chuyên môn ít nhất 1 sản phẩm e-learning; Tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên; Chấm sơ khảo các sản phẩm e-learning cấp trường.
- Tháng 12/2017 -> tháng 4/2018, Tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning cấp huyện và cấp thành phố.
- Tháng 4/2018 Tổng hợp các sản phẩn CNTT của cán bộ, giáo viên, xây dựng kho dữ liệu chung của nhà trường.
- Hàng tháng cập nhật đưa thông tin lên trang web của nhà trường.
- Thành lập BCĐ ứng dụng CNTT trong dạy học và các hoạt động giáo dục. Trên đây là kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của trường MN Kim An năm học 2017 2018 đề nghị các Đ/C CBGV- NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện, có gì vướng mắc cần trao đổi xin các Đ/c phản ánh về BGH để được hướng dẫn, giúp đỡ  kịp thời  !
 
  Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo CNTT;
- Trang web của trường;
- Lưu: VT
   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Lan Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBND HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG MN KIM AN
   
Sè:  / QĐ – MNKA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                    Kim An, ngày 25  tháng10 năm 2017
 

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toànực hiện nhiệm vụ  ứng dụng CNTT năm học 2017 -  2018


 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN KIM AN
 
Căn cứ  Điều lệ trường Mầm non của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện năm học 2017-2018 và Kế hoạch số:67 /KH -MNKA ngày  25/10/2017 về công tác ứng dụng Công nghệ thông tin năm học 2017- 2018
 Xét phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên;
      Hiệu truởng trường MN Kim An.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo BCĐ thực hiện ứng dụng CNTT năm học 2017 – 2018 gồm các ông bà có tên sau:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 Bà: Nguyễn Thị  Lan Phương Hiệu Trưởng Trưởng ban
2 Bà: Trịnh Thị Lai Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban
4 Bà: Nguyễn Thị Huyền Thư ký hội đồng Thành viên
5 Bà: Nguyễn Thị Tuyền Tổ trưởng tổ 5T Thành viên
6 Bà: Quách Thị Quyến Tổ trưởng tổ 4T Thành viên
7 Bà: Trần Thị Nhài Tổ trưởng tổ 3T Thành viên
8 Bà: Nguyễn Thị Nga Tổ trưởng tổ NT Thành viên
9 Bà: Phạm Thu Hương Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên
 
Điều 2. Các thành viên của BCĐ có trách nhiệm tuyên truyền phố biến rộng rãi nội dung kế hoạch đến toàn bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường .Chỉ đạo tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
Điều 3. Các ông bà có tên ở Điều 1 và các cán bộ, giáo viên trong toàn trường đều phải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.     
                                                             HIỆU TRƯỞNG
   Nơi nhận:
- Như điều 3;
            - Lưu VT.                                                                                 
                                             Nguyễn Thị Lan Phương

UBND HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG mn kim an
   
Sè:67/ KH – MNKA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                    Kim An, ngày 25   tháng10 năm 2017.
       
 KẾ HOẠCH
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 Năm học 2017 – 2018.

 
 
 

Căn cứ Hướng dẫn số 3174/BGDDT-CNTT ngày 22 tháng 9 năm 2017 của sở giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ (CNTT) năm học 2017-2018.
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017– 2018.
        Trường MN Kim An xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017 - 2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU:
1. Mục đích: Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT góp phần đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị CNTT; nâng cao trình độ, kỹ năng CNTT cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.
2. Yêu cầu: Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện đầy đủ các nội dung công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy học và học cũng như trong công tác giáo dục, quản lý.
3. Các chỉ tiêu chính:
        -  Phổ cập trình độ và kỹ năng ứng dụng CNTT cho 97% giáo viên, nhân viên; 100%. GV biết sử dụng máy vi tính, nâng trình độ GV có chứng chỉ Tin học từ A trở lên.
- 97% giáo viên ứng dụng CNTT hiệu quả trong giảng dạy: 97% giáo viên biết sử dụng phần mềm dạy học và soạn giáo án vi tính, bài giảng điện tử, phần mềm QL điểm.
          - 100%  CB,GV, NV biết khai thác mạng Internet, sử dụng hòm th­ư điện tử, website của PGD, của nhà trường.
          - Trong năm học mỗi giáo viên xây dựng được ít nhất 2 bài giảng điện tử góp phần xây dựng kho học liệu điện tử của trường, Phòng GD&ĐT và của Ngành.
         -  97% giáo viên sử dụng giáo án đánh máy.
         - Mỗi nhóm chuyên môn xây dựng ít nhất 01 bài giảng E - learning trong năm học.
         - 100% giáo viên dự thi GV giỏi có ứng dụng CNTT trong bài dạy.
         - 100% GV có tư liệu đưa lên website nhà trường; mỗi tháng đưa 1 bài.
 - Sử dụng đồng bộ các phần mềm quản lý: Quản lý học sinh và kết quả học tập, QL tài chính, nhân sự, QL thư viện.
- Tăng cường cơ sở vật chất phục vụ ứng dụng CNTT như bổ sung máy tính, máy chiếu…
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1.Quán triệt văn bản quy phạm pháp luật về CNTT
Quán triệt nhiệm vụ ứng dụng CNTT và đào tạo nguồn nhân lực CNTT là công tác thường xuyên và lâu dài của nhà trường tiếp tục phát huy các kết quả đạt được trong các năm qua.
         Tổ chức quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong nhà trường về nội dung của các văn bản quan trọng được dùng làm căn cứ xây dựng kế hoạch.
2.Khai thác website của Sở GD&ĐT Hà Nội
Thường xuyên hướng dẫn, phổ biến cho giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng thông tin trên hệ thống website của Sở GDĐT tại các địa chỉ www.hanoiedu.vn.  Thực hiện nghiêm túc việc gửi, nhận thông tin văn bản giữa Phòng GD&ĐT với nhà trường qua thư điện tử http://mail.hanoiedu.vn. Hàng ngày, mở hộp thư điện tử và truy cập website của ngành.  
3. Định hướng xây dựng, khai thác và cập nhật thông tin website của nhà trường
Trường MN Kim An đã có trang web riêng  mnkiman.thanhoai.edu.vn/ đã và đang đi vào hoạt động có hiệu quả cao từ năm 2016 đến nay.
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên viết bài, cung cấp thông tin đưa lên trang web của trường đảm bảo thường xuyên cập nhật.
4.Triển khai chương trình công nghệ giáo dục và E-learning.
 Tiếp tục triển khai cuộc thi “Thiết kế hồ sơ bài giảng E-learning, ứng dụng CNTT” cấp trường và tham dự cấp huyện do Phòng GD&ĐT tổ chức.  
 Tích cực triển khai soạn bài giảng điện tử bằng các phần mềm công cụ E –learning theo chuẩn quốc tế SCORM. Huy động giáo viên tham gia đóng góp các bài trình chiếu, bài giảng E-learning về Phòng, Sở GD&ĐT địa chỉ là http://e-learning.hanoiedu.vn.
Các hoạt động về ứng dụng CNTT trong dạy và học gồm: 
- Soạn giáo án, bài trình chiếu và bài giảng điện tử.
- Tích cực áp dụng các phần mềm hỗ trợ dạy học.
     5. Ứng dụng CNTT trong đổi mới phương pháp dạy và học
          “Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT nhằm đổi mới phương pháp dạy và học theo hướng giáo viên tự tích hợp CNTT vào từng hoạt động và giúp trẻ được làm quen với tin học. Giáo viên các bộ môn chủ động tự soạn và tự chọn tài liệu và phần mềm (mã nguồn mở) để giảng dạy ứng dụng CNTT” (Theo Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ).
           Tổ chức hướng dẫn cụ thể cho giáo viên các môn học tự triển khai việc tích hợp, lồng ghép việc sử dụng các công cụ CNTT vào quá trình dạy các môn học của mình nhằm tăng cường hiệu quả dạy học qua các phương tiện nghe nhìn, kích thích sự sáng tạo và độc lập suy nghĩ, tăng cường khả năng tự học, tự tìm tòi của trẻ. Ví dụ: Giáo viên muốn dạy âm nhạc, tạo hình… cần tự khai thác, trực tiếp sử dụng qua mạng để làm phong phú nội dung dạy nhạc  và phương pháp của hoạt động âm nhạc, tạo hình… Tương tự như vậy với các hoạt động khác.
          Các giáo viên cần tích cực, chủ động tham khảo và sử dụng các phần mềm ứng dụng tích hợp vào các hoạt động trên website http://e-learning.hanoiedu.vn để cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi học tập.
Khuyến khích giáo viên chủ động tự soạn giáo án, bài giảng và tài liệu giảng dạy để ứng dụng CNTT trong các hoạt động của trẻ.
Tham khảo mẫu giáo án đã được đưa lên mạng giáo dục.
6. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong điều hành và quản lý giáo dục
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác điều hành và quản lý hành chính.
     7. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về ứng dụng CNTT cho giáo viên, nhân viên.
 Tổ chức quán triệt và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về CNTT.  Tổ chức có hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học, đổi mới nội dung chương trình bồi dưỡng theo hướng thiết thực, cập nhật, ưu tiên sử dụng phần mềm mã nguồn mở, khai thác thông tin trên Internet, giới thiệu những địa chỉ hay, có ích với giáo viên.
 Bố trí một giáo viên kiêm nhiệm phụ trách ứng dụng CNTT.
 Tổ chức ít nhất 01 buổi bồi dưỡng ứng dụng CNTT cho 100% giáo viên, nhân viên. Nội dung bồi dưỡng là các kỹ năng cơ bản (soạn thảo văn bản, khai thác Internet, sử dụng thư điện tử, phần mềm trình chiếu...), biết ứng dụng CNTT trong công tác, giảng dạy.
   8. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất thiết bị CNTT và truyền thông, làm cơ sở cho việc ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy và học tập.
Tăng cường trang bị máy tính có kết nối mạng Internet trong thư viện để thu hút giáo viên khai thác thông tin.Tăng cường công tác bảo dưỡng, bảo trì định kỳ hệ thống máy tính và thiết bị điện tử.
9. Kiện toàn đội ngũ phụ trách CNTT
Phụ trách chính: bà Trịnh Thị Lai - Phó hiệu trưởng  
Mỗi tổ phân công giáo viên nòng cốt về ứng dụng CNTT trong giảng dạy và kiêm nhiệm phụ trách CNTT
III. BIỆN PHÁP CHUNG
- Tổ chức cho cán bộ, giáo viên, CNV nhà trường học nâng cao trình độ tin học.  Các kiến thức về Soạn thảo, chỉnh sửa, trình chiếu, kiến thức mạng intenet, khai thác intenet, làm quen với các phần mềm dạy học như bản đồ tư duy, nghiệp vụ trình chiếu trên lớp, cài đặt máy tính.
    - Tổ chức tập huấn cho giáo viên nắm cơ bản ứng dụng của phần mềm chủ yếu trong bài giảng (phần mềm PowerPoint) lựa chọn những kiến thức cơ bản nạp vào máy tính, chọn hiệu ứng phù hợp cho từng kiến thức, từng câu hỏi để tạo điểm nhấn cho mỗi đơn vị kiến thức.
    - Tạo những nhân tố làm yếu tố  thúc đẩy phong trào ứng dụng CNTT vào giảng dạy dưới hình thức chuyên đề đổi mới phương pháp.
     - Yêu cầu ngày càng cao đối với các bài giảng điện tử ở tất cả các môn học tiến tới xây dựng ngân hàng giáo án ở tất cả các môn học.
     - Khai thác và sưu tầm các phần mềm hỗ trợ cho bài giảng trên phần mềm PowerPoint, những phần mềm mang tính đặc trưng bộ môn.
    - Sử dụng và khai thác có hiệu quả website của Sở, Phòng GD&ĐT.
    - Tăng cường đầu tư CSVC,trang thiết bị phục vụ công tác ứng dụng CNTT trong dạy học và công tác giáo dục. Trong năm học 2017-2018 nhà trường mua, đầu tư thêm máy giúp các  cô giáo đến khai thác thông tin và phục vụ học sinh thi trên mạng
    IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Tháng 10/2017Xây dựng và phổ biến Kế hoạch ứng dựng CNTT nhà trường.
- Tháng 11/2017 Phát động và triển khai cuộc thi thiết kế bài giảng điện tử E-learning cấp trường. Yêu cầu mỗi tổ chuyên môn ít nhất 1 sản phẩm e-learning; Tập huấn công nghệ thông tin cho cán bộ, giáo viên; Chấm sơ khảo các sản phẩm e-learning cấp trường.
- Tháng 12/2017 -> tháng 4/2018, Tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning cấp huyện và cấp thành phố.
- Tháng 4/2018 Tổng hợp các sản phẩn CNTT của cán bộ, giáo viên, xây dựng kho dữ liệu chung của nhà trường.
- Hàng tháng cập nhật đưa thông tin lên trang web của nhà trường.
- Thành lập BCĐ ứng dụng CNTT trong dạy học và các hoạt động giáo dục. Trên đây là kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin của trường MN Kim An năm học 2017 2018 đề nghị các Đ/C CBGV- NV trong nhà trường nghiêm túc thực hiện, có gì vướng mắc cần trao đổi xin các Đ/c phản ánh về BGH để được hướng dẫn, giúp đỡ  kịp thời  !
 
  Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo CNTT;
- Trang web của trường;
- Lưu: VT
   HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Nguyễn Thị Lan Phương
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UBND HUYỆN THANH OAI

TRƯỜNG MN KIM AN
   
Sè:  / QĐ – MNKA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                    Kim An, ngày 25  tháng10 năm 2017
 

QUYẾT ĐỊNH

Kiện toànực hiện nhiệm vụ  ứng dụng CNTT năm học 2017 -  2018


 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN KIM AN
 
Căn cứ  Điều lệ trường Mầm non của Bộ GD&ĐT;
Căn cứ vào kế hoạch thực hiện năm học 2017-2018 và Kế hoạch số:67 /KH -MNKA ngày  25/10/2017 về công tác ứng dụng Công nghệ thông tin năm học 2017- 2018
 Xét phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, giáo viên, nhân viên;
      Hiệu truởng trường MN Kim An.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo BCĐ thực hiện ứng dụng CNTT năm học 2017 – 2018 gồm các ông bà có tên sau:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NHIỆM VỤ
1 Bà: Nguyễn Thị  Lan Phương Hiệu Trưởng Trưởng ban
2 Bà: Trịnh Thị Lai Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban
3 Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Phó hiệu trưởng Phó trưởng ban
4 Bà: Nguyễn Thị Huyền Thư ký hội đồng Thành viên
5 Bà: Nguyễn Thị Tuyền Tổ trưởng tổ 5T Thành viên
6 Bà: Quách Thị Quyến Tổ trưởng tổ 4T Thành viên
7 Bà: Trần Thị Nhài Tổ trưởng tổ 3T Thành viên
8 Bà: Nguyễn Thị Nga Tổ trưởng tổ NT Thành viên
9 Bà: Phạm Thu Hương Tổ trưởng tổ văn phòng Thành viên
 
Điều 2. Các thành viên của BCĐ có trách nhiệm tuyên truyền phố biến rộng rãi nội dung kế hoạch đến toàn bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong trường .Chỉ đạo tổ chức thực hiện theo kế hoạch.
Điều 3. Các ông bà có tên ở Điều 1 và các cán bộ, giáo viên trong toàn trường đều phải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.     
                                                             HIỆU TRƯỞNG
   Nơi nhận:
- Như điều 3;
            - Lưu VT.                                                                                 
                                             Nguyễn Thị Lan Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản mới

930_BGDĐT-GDTC

Hướng dẫn thực hiện công tác y tế trường học

Thời gian đăng: 31/03/2018

lượt xem: 312 | lượt tải:110
Quảng cáo 2
Thăm dò ý kiến

Cảm ơn bạn đã ghé thăm Website. Bạn biết trang của chúng tôi qua:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây